[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng vùng giá trị đất đai đường phố và tương quan vùng tại khu vực thành phố Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng vùng giá trị đất đai đường phố và tương quan vùng tại khu vực thành phố Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu địa chính
1.1.1. Hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính
1.1.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính đa chức năng
1.1.3. Một số khái niệm mở rộng hệ thống thông tin
1.1.4. Một số định hướng về cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu
1.2. Tổng quan về định giá hàng loạt và ứng dụng GIS trong định giá hàng loạt thửa đất
1.2.1. Định giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất
1.2.2. Khái niệm về định giá hàng loạt và định giá đến từng thửa đất
1.2.3. Hệ thống giá đất
1.3. Tổng quan về xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất trên cơ sở ứng dụng GIS
1.3.1. Vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.3.2. Vùng giá đất theo đường phố và vị trí đường phố
1.3.3. Xây dựng vùng giá đất, giá trị đất đai theo đường phố, vị trí đường phố
1.3.4. Xây dựng thông tin vùng giá trị
1.4. Tổng quan về ứng dụng GIS vào xác định giá đất
1.4.1. Thế giới
1.4.2. Việt Nam
1.5. Vấn đề nghiên cứu và ý nghĩa
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi, địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu
2.3.2. Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu và tổng hợp số liệu
2.3.3. Ứng dụng công nghệ GIS trong, phân tích, xử lý số liệu và xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Bắc Giang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Thực trạng phát triển Kinh tế - xã hội
3.2. Công tác quản lý đất đai và hiện trạng tư liệu phục vụ đề tài nghiên cứu
3.2.1. Công tác quản lý đất đai
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất tại Phường Hoàng Văn Thụ
3.2.3. Tình hình tư liệu bản đồ Phường Hoàng Văn Thụ
3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính và các dữ liệu phục vụ định giá đất (thử nghiệm tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)
3.3.1. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính
3.3.2. Xây dựng hệ thống giao thông
3.3.3. Xây dựng vùng dân cư theo hệ thống giao thông
3.4. Xây dựng vùng giá trị theo vị trí Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Gang, tỉnh Bắc Giang
3.4.1. Xây dựng vùng giá trị chi tiết đường Võ Thị Sáu
3.4.2. Xây dựng vùng giá trị chi tiết đường Nguyễn Văn Cừ
3.5. Kết quả xây dựng giá đất và giá đất theo các quy định hiện hành
3.5.1. Kết quả xây dựng vùng giá đất theo các quy định hiện hành đường Võ Thị Sáu, phường Hoàng Văn Thụ
3.5.2. Kết quả xây dựng giá đất theo các quy định hiện hành đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ
3.5.3. Kết quả xây dựng giá đất theo các quy định hiện hành phường Hoàng Văn Thụ
3.6. Kết quả xây dựng giá đất thực tế theo vị trí đường phố
3.7. Tính giá đất chi tiết theo quy định và chi tiết theo thực tế đến từng thửa đất đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ
3.7.1. Giá đất chi tiết theo quy định đến từng thửa đất đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ
3.7.2. Giá đất chi tiết theo thực tế đến từng thửa đất đường Nguyễn Văn Cừ
3.7.3. Phân tích so sánh kết quả
3.8. Xác định tương quan giữa các vùng theo đường phố Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc giang, tỉnh Bắc Giang
3.8.1. Khái niện tương quan giữa các vùng giá đất
3.8.2. Xác định tương quan vùng giá trị đất đai theo đường phố
3.8.3 . Phân tích nhận xét, phân tích giải pháp phân vùng giá đất đô thị theo đường phố
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan