[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dự báo chuỗi thời gian mờ với bộ tham số tối ưu của đại số gia tử

[/kythuat]
[tomtat]
Dự báo chuỗi thời gian mờ với bộ tham số tối ưu của đại số gia tử
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LOGIC MỜ, CHUỖI THỜI GIAN MỜ VÀ ĐẠI SỐ GIA TỬ
1.1 Những vấn đề cơ sở của logic mờ và lý thuyết tập mờ
1.2 Chuỗi thời gian mờ
1.3 Mô hình tính toán của ĐSGT
1.4. Độ đo tính mờ, định lợng ngữ nghĩa và khoảng tính mờ trong ĐSGT
1.5. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ
2.1. Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Song và Chissom
2.2. Mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Chen.
2.3. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH DỰ BÁO BUỔI THỜI GIAN MỜ DỰA TRÊN ĐSGT VỚI BỘ THAM SỐ TỐI U
3.1. Mở đầu
3.2. Xây dựng mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ với bộ tham số tối u theo tiếp cận ĐSGT
3.3. So sánh các kết quả của các mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ.
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan