[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ hỗ trợ quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Hệ hỗ trợ quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 Lý do thực hiện đề tài
1.2 Mục tiêu đề tài
1.3 Nội dung thực hiện
1.4 Phương pháp thực hiện
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HỆ CHUYÊN GIA
2.1 Tổng quan về hệ chuyên gia.
2.1.1 Hệ chuyên gia là gì
2.1.2 Đặc trưng và ưu điểm của hệ chuyên gia
2.1.3 Một số ứng dụng của hệ chuyên gia
2.2 Kiến trúc tổng quát của các hệ chuyên gia
2.2.1 Những thành phần cơ bản của một hệ chuyên gia
2.2.2 Một số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia
2.2.3 Biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia
2.2.3.1 Biểu diễn tri thức bởi các luật sản xuất
2.2.3.2 Soạn thảo kết hợp các luật
2.2.4 Kỹ thuật suy luận trong các hệ chuyên gia
2.2.4.1 Phương pháp suy diễn tiến
2.2.4.2 Phương pháp suy diễn lùi
CHƯƠNG 3: HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
3.1 Qui trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ quản lý và theo dõi hồ sơ vi phạm
3.3 Hệ chuyên gia kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ
3.4 Thiết lập cơ sở tri thức
3.4.1 Các biến sự kiện
3.4.2 Hệ luật dẫn
3.4.2.1 Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
3.4.2.2 Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3.4.2.3 Vi phạm về phương tiện tham gia giao thông
3.4.2.4 Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện
3.4.2.5 Vi phạm về vận tải đường bộ
3.4.2.6 Vi phạm khác liên quan đường bộ
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
4.1 Về người dùng
4.2 Dành cho người quản lý
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
5.1 Kết luận
5.2 Hướng phát triển của đề tài
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan