[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH VÀ BÀI TOÁN XÓA ĐỐI TƯỢNG NHỎ
1.1. Khái quát về nâng cao chất lượng ảnh
1.1.1. Xử lý ảnh và quá trình thu nhận ảnh
1.1.1.1. Mục tiêu của xử lý ảnh
1.1.1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.3. Ứng dụng của xử lý ảnh
1.1.2. Các cách tiếp cận trong việc nâng cao chất lượng ảnh
1.1.2.1. Nâng cao chất lượng ảnh bởi thao tác với điểm ảnh
1.1.2.2. Nâng cao chất lượng ảnh bởi thao tác với vùng ảnh
1.1.2.3. Nâng cao chất lượng ảnh bởi một số kỹ thuật của phép toán hình thái học
1.2. Bài toán xóa đối tượng nhỏ
1.2.1. Đối tượng nhỏ trong ảnh
1.2.2. Bài toán xóa đối tượng nhỏ trong ảnh
Chương 2 PHÁT HIỆN VÀ XÓA ĐỐI TƯỢNG NHỎ TRONG ẢNH
2.1. Phát hiện đối tượng nhỏ trong ảnh
2.1.2 Chu tuyến của đối tượng ảnh
2.1.3 Thuật toán dò biên
2.1.4 Phát hiện nhiễu
2.1.5 Phát hiện lỗ hổng
2.2 Xóa đối tượng nhỏ trong ảnh
2.2.1 Xóa nhiễu
2.2.2 Lấp lỗ hổng
Chương 3 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH SAU NẮN CHỈNH BIẾN DẠNG
3.1. Nắn chỉnh một cuốn sách
3.2. Một số kết quả chương trình
3.2. Một số kết quả chương trình
3.2.1. Mô tả các chức năng trong chương trình
3.2.1.1. Chức năng quản lý các Style (ảnh mẫu)
3.2.1.2. Chức năng quản lý các điểm đặc trưng
3.2.1.3. Chức năng nâng cao chất lượng ảnh
3.2.1.4. Chức năng lưu file ảnh sau khi thực hiện nắn chỉnh
3.2.2. Giao diện chính của chương trình
3.2.3. Kết quả của một số chức năng trong chương trình
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan