[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ROBOT VÀ ĐƯỜNG ĐI
1.1. Sơ lược quá trình phát triển
1.2. Những ứng dụng điển hình của robot
1.3. Một số định nghĩa
1.4. Phân loại robot
1.4.1. Phân loại theo dạng hình học của không gian hoạt động
1.4.2. Phân loại theo thế hệ
1.4.3. Phân loại theo bộ điều khiển
1.4.4. Phân loại robot theo nguồn dẫn động
1.5. Các kỹ thuật xác định đường đi cho robot
CHƯƠNG 2 CÁC KỸ THUẬT TÌM ĐƯỜNG ĐI CỦA ROBOT
2.1. Giới thiệu về robot tự hành
2.2. Kỹ thuật tìm đường đi của robot
2.2.1. Kỹ thuật điều khiển bằng thiết bị cầm tay
2.2.2. Kỹ thuật dùng thiết bị cảm ứng
2.2.3. Kỹ thuật dùng xử lý ảnh
2.2.3.1. Kỹ thuật dò biên
2.2.3.2. Các phương pháp phát hiện biên trực tiếp
2.2.3.3. Phương pháp phát hiện biên gián tiếp
2.3.3.4. Một số nhận xét và đánh giá các phương pháp phát hiện biên (phương pháp Gadient, phương pháp Laplace, phương pháp Canny)
2.2.3.5. Biến đổi Hough
2.3. Một số nhận xét về các kỹ thuật tìm đường đi cho robot
2.3.1. Kỹ thuật điều khiển bằng tay
2.3.2. Kỹ thuật dò line bằng thiết bị cảm ứng
2.3.3. Kỹ thuật tìm đường đi bằng phương pháp xử lý ảnh
CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
3.1. Giới thiệu
3.2. Cài đặt thuật toán xác định đường đi cho Robot
3.2.1. Thuật toán xác định vị trí mới cho robot
3.2.2. Thuật toán xác định tọa độ trái và phải gần nhất
3.2.3. Kết quả thử nghiệm của thuật toán Canny và Hough
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan