[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Song song hoá thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên nguồn dữ liệu lớn dùng MPI

[/kythuat]
[tomtat]
Song song hoá thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên nguồn dữ liệu lớn dùng MPI
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 - MỘT SỐ KỸ THUẬT TÌM KIẾM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
1.1. Bài toán tìm kiếm đường đi ngắn nhất
1.2. Các thuật toán
1.2.1. Thuật toán Dijkstra
1.2.2. Thuật toán A star
1.2.3. Thuật toán di truyền
CHƯƠNG 2 - LẬP TRÌNH SONG SONG VỚI MPI
2.1. Tổng quan về lập trình song song với MPI
2.1.1. Giới thiệu
2.1.2. Một số đặc điểm của lập trình MPI
2.2. Lập trình song song với MPI
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Một số vấn đề về hiệu năng
2.2.2.1. Năng lực tính toán
2.2.2.2. Cân bằng tải
2.2.2.3. Sự bế tắc
CHƯƠNG 3 - MPI TRONG THUẬT TOÁN DIJKSTRA CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT
3.1. Yêu cầu đặt ra cho bài toán tìm kiếm đường đi ngắn nhất theo giải thuật Dijksta
3.2. Xây dựng hàm tìm kiếm đường đi ngắn nhất
3.2.1. Xây dựng thuật toán Dijkstra tuần tự cho bài toán
3.2.2. Thực hiện song song hoá
3.2.3. Thuật toán song song
3.2.4. Lựa chọn hàm MPI cho thuật toán song song
3.2.5. Công thức song song
3.3. Chi phí thời gian
CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
4.1. Các kết quả thử nghiệm
4.1.1. Kết quả thử nghiệm giải thuật Dijkstra cổ điển
4.1.2. Kết quả thử nghiệm tìm kiếm bằng giải thuật Dijkstra song song
4.2. Đánh giá kết quả
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan