[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ bản đồ tự tổ chức (Self Organizing Map - SOM) nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ Dos thông qua hành vi

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ bản đồ tự tổ chức (Self Organizing Map - SOM) nhằm phát hiện tấn công từ chối dịch vụ Dos thông qua hành vi
MỤC LỤC
MỞ ÐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ IDS VÀ DoS
1.1. Giới thiệu về hệ thống phát hiện xâm nhập IDS.
1.2. Giới thiệu mạng Neuron.
1.3. Kỹ thuật tấn công, xâm nhập.
1.4. Tấn công từ chối dịch vụ DoS.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT: THUẬT TOÁN BẢN ĐỒ TỒ CHỨC (Self Organizing Map - SOM)
2.1. Giới thiệu.
2.2. Cấu trúc mạng Kohonen.
2.3. Thuật toán.
2.4. Chí tiết thuật toán.
2.5. Chất lượng bản đồ SOM.
2.6. Các phương pháp trực quan minh họa “Bản đồ tự tổ chức”
2.7. Phương pháp tìm ngưỡng cảnh báo.
2.8. Phát hiện tấn công ứng dụng “Bản đồ tự tổ chức
2.9. Ưu điểm và nhược điểm.
Chương 3: XÂY DỰNG CÁC VECTOR HUẤN LUYỆN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG HỆ THỐNG
3.1. Giới thiệu.
3.2. Tại sao cần phải quản lí bộ nhớ máy chủ.
3.3. Tài nguyên của bộ vi xử lí – CPU.
3.4. Tài nguyên ô đĩa lưu trữ.
3.5. Tài nguyên mạng.
3.6. Xây dựng các đặc trưng.
3.7. Thuật toán xây dựng đặc trưng.
3.8. Gán trọng số cho các nhóm đặc trưng.
3.9. Chuẩn hóa các đặc trưng.
Chương 4: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT THÍ NGHIỆM
4.1. Ý tượng đề xuất.
4.2. Hướng tiếp cận.
4.3. Mô hình kiến trúc tổng thể.
4.4. Mô hình đề xuất cài đặt.
4.5. Mô hình LAB thực nghiệm.
4.6. Giới thiệu các công cụ tấn công từ chối dịch vụ DoS dùng trong LAB.
4.7. Yêu cầu phi chức năng.
4.8. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng gói SOM – PAK.
4.9. Sơ đồ chức năng.
4.10. Quy trình lấy tham số.
4.11. Khởi tạo bản đồ.
4.12. Huấn luyện bản đồ SOM.
4.13. Tính lỗi lưởng tự trung bình.
4.14. Vẽ sơ đồ SOM.
4.15. Hoạt động của hệ thống IDS.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan