[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình Job-shop linh động để hỗ trợ lập lịch sản xuất cho một công ty

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình Job-shop linh động để hỗ trợ lập lịch sản xuất cho một công ty
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỒNG QUAN
1.1. Tổng quan về bài toán lập lịch:
1.1.1. Bài toán lập lịch Job shop:
1.1.2. Phân loại các vấn đề lập kế hoạch:
1.2. Giới thiệu về luận văn:
1.2.1. Mục tiêu của luận văn:
1.2.2. Nội dung trình bày luận văn:
1.2.3. Các công việc cần thực hiện:
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ HỖ TRỢ LẬP LỊCH TRONG SẢN XUẤT
2.1. Ý nghĩa lập kế hoạch sản xuất:
2.2. Mô hình dữ liệu:
2.3. Mô hình sản xuất:
2.3.1. Phân loại theo hình thức tổ chức sản xuất:
2.3.2. Phương pháp quản lý sản xuất:
2.4. Cấu trúc hệ thống:
2.5. Mô hình toán học và các giải thuật
2.5.1. Các phương pháp Metaheuristics:
2.5.1.1. Phương pháp lai metaheuristics (Hybrid metaheuristics):
2.5.1.2. Phương pháp tìm kiếm địa phương (Local search):
2.5.1.3. Lặp lại tìm kiếm địa phương (Iterated local search):
2.5.2. Các luật phân phối Heuristics:
2.5.3. Thuật toán di truyền (Genetic algorithms):
2.5.4. Thuật toán tìm kiếm Tabu (Tabu search):
2.5.5. Thuật toán mô phỏng luyện kim (Simulated Annealing):
2.5.6. Thuật toán tối ưu hóa thuộc địa đàn kiến (Ant Colony Optimization) :
2.5.6.1. Nguồn gốc thuật toán:
2.5.6.2. Miêu tả thuật toán ACO:
2.5.7. Thuật toán hệ thống đẩy (push system):
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG LẬP LỊCH TRONG SẢN XUẤT
3.1. Mô hình sản xuất:
3.1.1. Mô hình sản xuất của ngành công nghiệp dược phẩm:
3.1.2. Mô hình phương pháp quản lý sản xuất tại công ty BV Pharma:
3.1.3. Quy trình sản xuất:
3.1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị:
3.1.3.2. Giai đoạn pha chế:
3.1.3.3. Giai đoạn dập viên:
3.1.3.4. Giai đoạn bao phim:
3.1.3.5. Giai đoạn ép vĩ hay vô chai:
3.1.3.6. Giai đoạn đóng gói:
3.1.4. Các yêu cầu đặt cho hệ thống lập lịch :
3.2. Mô hình dữ liệu :
3.3. Thuật toán lập lịch:
3.3.1. Thuật toán Jopshop:
3.3.2. Thuật toán lập kế hoạch đẩy:
3.3.3. Thuật toán tối ưu hóa thuộc địa đàn kiến (Ant Colony Optimization):
3.4. Cấu trúc phần mềm:
3.4.1. Cập nhật cơ sở dữ liệu và tạo ra một lịch trình mặc định:
3.4.2. Tối ưu hóa kết quả lập kế hoạch thông qua ACO:
3.4.3. Sửa đổi kết quả lựa chọn tối ưu hóa:
CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
4.1. Cấu trúc hệ thống:
4.2. Cơ sở dữ liệu:
4.3. Giao diện:
4.3.1. Màn hình đăng nhập:
4.3.2. Màn hình cập nhật thông tin đơn đặt hàng:
4.3.3. Màn hình cập nhật thông tin sản phẩm:
4.3.4. Màn hình cập nhật thông tin máy:
4.3.5. Màn hình cập nhật thông tin khách hàng:
4.3.6. Màn hình thông tin ngày nghỉ:
4.3.7. Màn hình thông tin tăng ca:
4.4. Thử nghiệm:
4.4.1. Hệ thống tính toán thời gian sản xuất thực tế:
4.4.1.1. Thời gian tiêu chuẩn của mỗi sản phẩm trên mỗi máy trạm:
4.4.1.2. Thời gian chờ đợi trên mỗi máy trạm:
4.4.1.3. Thời gian cài đặt máy:
4.4.1.4. Xét thời gian thực hiện trên các máy trạm:
4.4.2. Kết quả hoán vị của thuật toán ACO:
4.4.3. So sánh kết quả lập kế hoạch mặc định với kết quả của thuật toán ACO:
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan