[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ thu hồi máu cá trong nước thải chế biến thủy sản tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản An Phát - Tiền Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ thu hồi máu cá trong nước thải chế biến thủy sản tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản An Phát - Tiền Giang
MỤC LỤC
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu đề tài
1.2 Tổng quan tài liệu
Chương 2 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Thời gian và địa điểm tiến hành nghiên cứu
2.2 Nguyên liệu và thiết bị nghiên cứu
2.3 Phương pháp thực hiện
2.4 Phương pháp phân tích [8]
2.5 Xây dựng mô hình thí nghiệm quá trình thu hồi máu cá tại phòng thí nghiệm
Chương 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1 Xác định hàm lượng máu có trong nước thải tại khâu chọc huyết
3.2 Đặc trưng của nước thải chứa máu cá
3.3 Kết quả nghiên cứu
3.4 Kết quả mô hình thí nghiệm
3.5 Để xuất quy trình thu hồi máu cá quy mô công nghiệp
3.6 Đề xuất hướng ứng dụng hỗn hợp bột máu cá
3.7 Nhận xét sơ bộ tính kinh tế của đề tài

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan