[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng điều chỉnh phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng điều chỉnh phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ -VĂN HÓA - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.2. Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội
Chương 2 HIỆN TRẠNG CHẾ ĐỘ THỦY VĂN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI - CHIỀU HƯỚNG THAY ĐỔI
2.1. Môi trường nước[5]
2.2. Môi trường không khí các khu công nghiệp
2.3. Kết Luận
Chương 3 HIỆN TRẠNG PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
3.1. Phân vùng môi trường các nguồn nước mặt để tiếp nhận các nguồn nước thải công nghiệp[4]
3.2. Phân vùng môi trường không khí để tiếp nhận các nguồn khí thải công nghiệp[4]
Chương 4 PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
4.1. Phân vùng môi trường các nguồn nước mặt để tiếp nhận các nguồn nước thải
4.2. Phân vùng môi trường không khí để tiếp nhận các nguồn khí thải công nghiệp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan