[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học


[/kythuat]
[tomtat]
Hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông trung học
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG THỨ NHẤT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ
I. Khái niệm về thao tác sư phạm.
II. Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống các thao thác sư phạm trong dạy học lịch sử.
III. Những yêu cầu cơ bản của hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học lịch sử.
IV. Các nhân tố cấu thành thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.
V. Phân loại hệ thống thao tác sư phạm trong dạy học Lịch sử.
CHƯƠNG THỨ HAI PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THAO TÁC SƯ PHẠM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
I. Thao tác sư phạm trong việc xác định mục đích yêu cầu và kiến thức cơ bản của bài lịch sử nội khóa.
II. Thao tác về sử dụng ngôn ngữ trong bài học lịch sử.
III. Hệ thống động tác sư phạm trong bài học lịch sử ở trường phổ thông trung học.
IV. Tổng hợp hệ thống thao tác sư phạm trong bài học lịch sử.
CHƯƠNG THỨ BA THAO SƯ PHẠM TỪ NHẬN THỨC ĐẾN THỰC TIỄN DẠY HỌC LỊCH SỬ
I. Các thao tác sư phạm trong một bài nội khóa.
II. Các thao tác sư phạm trong làm bài tập, kiểm tra.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU
[/tomtat]

Bài viết liên quan