[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xử lý ô nhiễm dầu khoáng trong bùn thải kênh Tân Hóa - Lò gốm bằng phương pháp vi sinh


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xử lý ô nhiễm dầu khoáng trong bùn thải kênh Tân Hóa - Lò gốm bằng phương pháp vi sinh
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU
1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KÊNH TÂN HÓA – LÒ GỐM
1.2. BÙN Ô NHIỄM DẦU KHOÁNG KÊNH TÂN HÓA – LÒ GỐM
1.2.1. Hiện trạng ô nhiễm dầu khoáng kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Cầu Hậu Giang
1.2.2. Nguyên nhân ô nhiễm
1.3. ẢNH HƯỞNG CỦA BÙN Ô NHIỄM DẦU ĐẾN MÔI TRƯỜNG
1.3.1. Ô nhiễm bùn – nước
1.3.2. Ảnh hưởng của dầu đến khu vực thải bỏ bùn
1.3.3. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CÁC NHÓM VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ DẦU KHOÁNG
2.1.1. Nhóm vi khuẩn hiếu khí
2.1.2. Nhóm vi khuẩn kỵ khí
2.1.3. Nhóm nấm
2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA DẦU KHOÁNG
2.2.1. Oxy
2.2.2. Nhiệt độ
2.2.3. Các chất dinh dưỡng
2.2.4 Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt sinh học
2.2.5. Các nhân tố khác
2.3. CÔNG NGHỆ SINH HỌC XỬ LÝ BÙN Ô NHIỄM DẦU
2.3.1. Kỹ thuật xử lý
2.3.2. Công nghệ
CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
3.1.1. Mẫu bùn
3.1.2. Các thành phần phối trộn thêm
3.2. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
3.2.1. Hóa chất
3.2.2. Dụng cụ và thiết bị
3.3.3. Thiết kế mô hình
3.3.3.1. Mô hình khô
3.3.3.2. Mô hình ướt
3.3.3.3. Mô hình bán ướt
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ – THẢO LUẬN
4.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHÔ
4.1.1. Bùn đầu vào
4.1.2. Kết quả phân tích mô hình thí nghiệm
4.1.2.1. pH
4.1.2.2. Độ ẩm
4.1.2.3. Tổng vi khuẩn hiếu khí (TVKHK)
4.1.2.4. Tổng vi khuẩn hiếu khí phân hủy dầu (TVKHKPHD)
4.1.2.5. Tổng vi nấm
4.1.2.6. Tổng xạ khuẩn
4.1.2.7. Tổng vi khuẩn kỵ khí (TVKKK)
4.1.2.8. Hàm lượng dầu
4.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ƯỚT
4.2.1. Bùn đầu vào
4.2.2. Kết quả mô hình thí nghiệm
4.2.2.1. pH và DO
4.2.2.2. Tổng vi khuẩn hiếu khí
4.2.2.3. Hàm lượng dầu
4.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH BÁN ƯỚT
4.3.1. Bùn đầu vào
4.3.2. Kết quả phân tích mô hình bán ướt
4.3.2.1. Tổng vi khuẩn hiếu khí
4.3.2.2. Hàm lượng dầu
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan