[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân lập và tuyển chọn nấm mốc phân giải Cellulose


[/kythuat]
[tomtat]
Phân lập và tuyển chọn nấm mốc phân giải Cellulose
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đặc điểm của nấm mốc: [1]
1.2. Ứng dụng của nấm mốc:
1.3. Thu nhận enzyme từ vi sinh vật: [2]
1.4. Đặc điểm của enzyme cellulase từ vi sinh vật: [2, 3]
1.5. Ứng dụng của enzyme cellulase: [2]
CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu:
2.2. Phương pháp:
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
3.1. Kết quả phân lập các chủng nấm mốc:
3.2. Khả năng phân giải cellulose của nấm mốc:
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan