[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán Apriori FP-Growth trong khai phá dữ liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán Apriori FP-Growth trong khai phá dữ liệu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1.1. Giới thiệu về thị trường chứng khoán.
1.2. Phương pháp phân tích thị trường chứng khoán.
1.3. Tư vấn trong thị trường chứng khoán.
1.4. Mô hình hệ thống phân tích trợ giúp thị trường chứng khoán.
1.5. Tư vấn trong thị trường chứng khoán.
1.6. Tóm tắt.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
2.1. Khai phá dữ liệu.
2.2. Khai phá luật kết hợp.
2.3. Thuật toán Apriori FP-Growth.
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ HỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN DÙNG LUẬT KẾT HỢP
3.1. Khảo sát tình hình thực tế tại các sàn giao dịch chứng khoán.
3.2. Phát biểu bài toán.
3.3. Phân tích bài toán.
3.4. Cài đặt chương trình.
3.4.1. Ngôn ngữ và môi trường lập trình.
3.4.2. Xây dựng chương trình.
3.4.3. Giới thiệu chức năng chương trình.
3.5. Đánh giá kết quả.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan