[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích hợp bài toán AHP (Analytic Hierarchy Process) chuẩn hoá vector vào phần mềm ArcGis

[/kythuat]
[tomtat]
Tích hợp bài toán AHP (Analytic Hierarchy Process) chuẩn hoá vector vào phần mềm ArcGis
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN
2.1. Giới thiệu Decision Support Systems và Analytic Hierarchy Process chuẩn hoá vector
2.1.1. Decision Support Systems – DSS
2.1.1.1. Thế nào là ra quyết định
2.1.1.2. Hệ hỗ trợ ra quyết định
2.1.2. Analytic Hierarchy Process chuẩn hoá vector
2.2. Tìm hiểu phần mềm ArcGis và Visual Basic for Applications
2.2.1. Tìm hiểu về phần mềm ArcGis
2.2.1.1. Hệ thống thông tin địa lý GIS
2.2.2.2. Tìm hiểu về phần mềm ArcGis
2.2.3. Tìm hiểu về Visual Basic for Application
2.3. Một vài nghiên cứu ứng dụng tính toán hệ hỗ trợ ra quyết định
2.3.1. Phần mềm Make it Rational:
2.3.2. Phần mềm DecisionPad v3
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tìm hiểu bài toán AHP chuẩn hoá vector
3.2. Thiết kế hệ thống
3.2.1. Sơ đồ thuật toán
3.2.2. Sơ đồ thuật giải
3.3.1. Nhập tên từng nhân tố
3.3. 2. Nhập giá trị cho ma trận ý kiến chuyên gia
3.3.3. Sửa các giá trị ma trận ý kiến chuyên gia
3.3.4. Kết quả
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan