[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.1.1. Vị trí
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Địa chất công trình
2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. Hồ sơ địa chính
2.2.1. Khái niệm hồ sơ địa chính
2.2.2. Lập bản đồ địa chính
2.2.3. Lập sổ mục kê đất đai
2.2.4. Lập sổ địa chính
2.2.5. Lập sổ theo dõi biến động đất đai
2.2.6. Lưu trữ hồ sơ địa chính
2.3. Quản lý hồ sơ địa chính
2.4. Thực trạng phần mềm quản lý và thành lập cơ sở dữ liệu đất đai
2.5. Các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý hồ sơ địa chính
2.6. Ngôn ngữ lập trình C#
2.7. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.7.1. Khái niệm
2.7.2. Các thành phần cơ bản của công nghệ GIS
2.7.3. Cơ sở dữ liệu không gian địa lý
2.7.4. Hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu (Database Management System –DBMS)
2.8. Kết luận
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Liệt kê các dữ liệu
3.2.2. Phương pháp phân tích hệ thống, cách thức quản lý đất đai hiện hành của Nhà nước
3.2.3. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu
3.2.4. Phương pháp xây dựng giao diện bản đồ biến động và công cụ hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Hệ thống, cách thức quản lý đất đai hiện hành của Nhà nước
4.1.1. Chức năng tổng thể của hệ thống quản lý hồ sơ địa chính cấp quận huyện
4.1.2. Các sổ hồ sơ lưu thông tin đất đai
4.1.3. Các mẫu sổ hồ sơ lưu thông tin đất đai
4.1.4. Quy trình, thủ tục giải quyết hành chính
4.1.5. Quy trình xử lý, tra cứu thông tin địa chính
4.1.6. Các quy tắc quản lý
4.2. Cơ sở dữ liệu thuộc tính và không gian trong quản lý hồ sơ địa chính
4.2.1. Mô hình chức năng của hệ thống
4.2.2. Thiết kế chi tiết về thực thể, tương quan
4.2.3. Mối quan hệ giữa các trường thuộc tính và không gian trong xây dựng cơ sở dữ liệu
4.2.4. Mô hình dữ liệu
4.2.5. Tổng hợp mô hình hệ thống xử lý
4.2.6. Mô hình, chức năng xử lý cơ sở của hệ thống
4.3. Giao diện bản đồ biến động và công cụ hỗ trợ công trong việc quản lý hồ sơ địa chính
4.3.1. Bản đồ biến động về chủ sử dụng đất đối với thửa đất trong quá trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, hiến tặng đất
4.3.2. Công cụ hỗ trợ trong việc quản lý hồ sơ địa chính tại khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan