[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN VÀ TÍNH TOÁN SONG SONG
2.1. Đại cương về tính toán song song
2.1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ
2.1.2. Các mức độ song song (Level of parallelism)
2.1.3. Phân loại các kiến trúc song song
2.1.4. Mô hình SIMD (PRAM
2.1.5. Dùng công nghệ EREW mô phỏng các kiến trúc CRCW, CREW
2.1.6. Họ máy MIND
2.1.6.1. Hệ đa xử lý với bộ nhớ phân tán (Multi processor system with Distributed Memory)
2.1.6.2. Hệ đa xử lý dùng chung bộ nhớ (Multi processor system with Shared Memory)
2.1.6.3. Hệ đa xử lý với bộ nhớ dùng chung phân tán (Multi processor system with distributed shared memory)
2.1.7. Ngôn ngữ mô tả thuật toán song song
2.2. Các mô hình tính toán song song và minh họa
2.2.1. Mô hình cây nhị phân (Bimary Tree Model)
2.2.2. Mô hình mạng
2.2.3. Thuật toán k-cube-Min
2.2.4. Thuật toán song song tính tích ma trận
2.2.5. Đánh giá hiệu quả của thuật toán song song
2.3. Tính toán song song trong .NET và minh họa
2.3.1. Task
2.3.2. Vòng lặp song song (Parallel Loops)
2.3.3. Parallel LINQ
2.4. Thuật toán Floyd – Warshall và bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trên đồ thị
PHẦN 3. DỮ LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu
3.1.1. Mô hình dữ liệu DEM
3.1.2. File text độ cao
3.2. Thuật toán định dòng chảy trên bề mặt địa hình
3.2.1. Giới thiệu thuật toán phân tích dòng chảy D8
3.2.1.1. Xác định hướng dòng chảy
3.2.1.2. Tính toán sự tích lũy dòng chảy
3.2.2. Giới thiệu các công cụ tìm dòng trong ArcGIS
3.2.2.1. ArcSWAT
3.2.2.2. Bộ công cụ tìm dòng chảy tích lũy trong ArcGIS
3.3. Cài đặt thuật toán D8 (tuần tự)
3.3.1. Đọc dữ liệu (đọc file text độ cao)
3.3.2. Xác định hướng dòng chảy theo D8
3.3.3. Tính toán tích lũy dòng chảy (D8)
3.4. Tại sao phải cài đặt thuật toán song song
3.5. Cài đặt thuật toán song song D8
3.5.1. Đọc dữ liệu
3.5.2. Xác định song song hướng dòng chảy theo D8
3.5.3. Tính toán song song tích lũy dòng chảy theo D8
PHẦN 4. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Giới thiệu dữ liệu thử nghiệm
4.2. Nhóm công cụ xây dựng trong chương trình
4.3. Các kết quả thực hiện được trong 2 ứng dụng phân tích hướng dòng chảy
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHẦN 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan