[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Chương 1. MỞ ĐẦU
Chương 2. TỔNG QUAN
2.1. Khu vực nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Khí hậu, thời tiết
2.1.3. Kinh tế - Xã hội
2.1.4. Giao thông vận tải
2.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Lịch sử hình thành GIS
2.2.3. Thành phần của GIS
2.2.4. Dữ liệu địa lý trong GIS
2.2.5. Chức năng của GIS
2.3. WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng
2.3.1. Bản đồ - Cách biểu diễn thế giới thực
2.3.1.1. Khái niệm về bản đồ
2.3.1.2. Cơ sở toán học cho bản đồ
2.3.1.3. Các phương pháp thể hiện bản đồ
2.3.2. Giới thiệu về WebGIS – Công nghệ GIS qua mạng
2.3.2.1. Khái niệm WebGIS
2.3.2.2. Kiến trúc WebGIS
2.3.2.3. Cấu trúc triển khai
2.3.2.4. Chiến lược phát triển
2.4. Dịch vụ Google Maps API
2.4.1. Khái niệm về Google Maps API
2.4.2. Một số ứng dụng có thể xây dựng
2.4.3. Cách sử dụng và phát triển công nghệ
2.5. ASP.NET
Chương 3. BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ÙN TẮC GIAO THÔNG
3.1. Khảo sát hiện trạng
3.1.1. Giới thiệu bài toán giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông
3.1.2. Dữ liệu ùn tắc giao thông
3.1.2.1. Hình thức lưu trữ
3.1.2.2. Cập nhật thông tin dữ liệu
3.1.3. Hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông
3.1.3.1. Quy trình hoạt động
3.1.3.2. Thông tin ùn tắc
3.2. Phân tích và xác định yêu cầu
3.2.1. Yêu cầu người dùng
3.2.2. Yêu cầu hệ thống
3.3. Các vấn đề trong bài toán cung cấp thông tin giao thông
3.3.1. Thể hiện bản đồ
3.3.2. Cập nhật thông tin giao thông trực tiếp
3.3.3. Hiển thị thông tin giao thông
Chương 4. XÂY DỰNG WEBSITE
4.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống
4.2. Xây dựng mô hình các chức năng
4.2.1. Xác định tác nhân (Actor) và ca sử dụng (Use case)
4.2.1.1. Tác nhân
4.2.1.2. Ca sử dụng
4.2.2. Mô hình ca sử dụng
4.2.3. Đặc tả mô hình ca sử dụng
4.2.3.1. Di chuyển bản đồ
4.2.3.2. Phóng to, thu nhỏ bản đồ
4.2.3.3. Xem tin tức giao thông
4.2.3.4. Tìm kiếm thông tin đường đi
4.2.3.5. Cập nhật thông tin giao thông
4.2.3.6. Xem thông tin giao thông
4.2.3.7. Xem hình ảnh giao thông
4.2.3.8. Định vị vị trí địa lý
4.2.4. Thiết kế một số màn hình chính
4.2.4.1. Màn hình chính của trang WebGIS
4.2.4.2. Màn hình trang tìm kiếm thông tin đường đi
4.2.4.3. Màn hình cập nhật thông tin giao thông
4.2.4.4. Màn hình hiển thị thông tin giao thông
4.2.4.5. Màn hình hiển thị hình ảnh giao thông
4.2.4.6. Màn hình định vị vị trí địa lý
Chương 5. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM
5.1. Cài đặt
5.1.1. Cài đặt Server
5.1.2. Cài đặt Client
5.1.3. Xây dựng bảng CSDL
5.1.3.1. Bảng CSDL thông tin giao thông cập nhật
5.1.3.2. Bảng CSDL thông tin định vị
5.2. Thử nghiệm
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan