[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đắk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS

[/kythuat]
[tomtat]
Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đắk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Khí hậu
2.1.4. Thủy văn
2.1.5. Kinh tế xã hội
2.1.6. Tình hình ngập lụt
2.2. Tổng quan GIS
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Thành phần của GIS
2.2.3. Chức năng của GIS
2.3. Mô phỏng ngập lụt
2.3.1. Lũ lụt
2.3.2. Bản đồ ngập lụt
2.4. Mô hình thủy lực HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS
2.4.1. Mô hình thủy lực HEC-RAS
2.4.2. Công cụ HEC-GeoRAS
2.5. Tình hình nghiên cứu mô phỏng ngập lụt trong và ngoài nước
2.5.1. Các nghiên cứu trên thế giới
2.5.2. Nghiên cứu tại Việt Nam
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Thu thập dữ liệu
3.1.1. Tài liệu mô hình số độ cao (DEM
3.1.2. Tài liệu thủy văn
3.1.3. Dữ liệu sử dụng đất
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Sơ đồ tiến trình thực hiện
3.2.2. Biên tập dữ liệu đầu vào cho HEC-RAS sử dụng HEC-GeoRAS
3.2.3. Tính toán thủy lực trong HEC-RAS
3.2.4. Thành lập bản đồ ngập lụt trong HEC-GeoRAS
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thành lập bản đồ ngập lụt
4.2. Đánh giá diễn biến ngập lụt
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan