[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất Oxy kẽm (ZnO) từ bã tro và kẽm mạ nóng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng công nghệ sản xuất Oxy kẽm (ZnO) từ bã tro và kẽm mạ nóng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước.
1.2 Tổng quan cơ sở lý thuyết.
1.2.1 Vài nét về công nghệ mạ kẽm nóng (mạ nhúng).
1.2.1.1 Đặc điểm chung.
1.2.1.2 Công nghệ mạ nhúng kẽm.
1.2.2 Công nghệ sản xuất oxyt kẽm.
1.2.2.1 Hỏa luyện oxyt kẽm.
1.2.2.1.1 Hỏa luyện oxyt kẽm từ kẽm kim loại.
1.2.2.1.2 Luyện bột oxyt kẽm từ quặng và các nguyên liệu chứa kẽm khác.
1.2.2.2 Thủy luyện oxyt kẽm.
1.2.2.2.1 Hòa tách.
1.2.2.2.2 Phương pháp làm sạch.
1.2.2.2.3 Kết tủa cacbonat bazơ kẽm bằng sôđa và thu hồi oxyt kẽm.
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.2 Sơ đồ công nghệ dự kiến.
2.3 Thiết bị và hóa chất.
2.3.1 Thiết bị nghiên cứu.
2.3.2 Nguyên liệu và hóa chất.
2.3.3 Công tác phân tích.
Chương 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Nghiên cứu công nghệ hòa tách trong dung dịch axit sunfuric H2SO4.
3.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ axit.
3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ R/L.
3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian hòa tách.
3.1.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ hòa tách.
3.2 Nghiên cứu quá trình làm sạch dung dịch.
3.2.1 Ảnh hưởng của độ pH đến quá trình thủy phân.
3.2.2 Nghiên cứu khử sâu sắt bằng oxy hóa Fe2+ thành Fe3+.
3.3 Nghiên cứu kết tủa cacbonat bazơ kẽm.
3.3.1 Ảnh hưởng của nồng độ Na2CO3 trong dung dịch sôđa đến hiệu suất thu hồi kẽm trong kết tủa.
3.3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến kết tủa.
3.3.3 Ảnh hưởng của số lần rửa kết tủa đến chất lượng sản phẩm.
3.4 Nghiên cứu quá trình nung hyđroxy cacbonat kẽm.
3.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung.
3.4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nung.
3.5 Thí nghiệm ở qui mô lớn.
3.6 Xử lý môi trường.
3.6.1 Xử lý chất thải khí và bụi.
3.6.2 Xử lý chất thải nước.
3.6.3 Xử lý chất thải rắn.
Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Chi phí nguyên vật liệu chính.
4.2 Dự kiến áp dụng kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan