[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển Một trục hai cánh nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển Một trục hai cánh nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam với Trung Quốc
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: NHỮNG NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC “MỘT TRỤC HAI CÁNH”
1.1. Bối cảnh ra đời và nội dung hợp tác của chiến lược “Một trục hai cánh”
1.1.1. ý tưởng hình thành Chiến lược “Một trục hai cánh”
1.1.2. Nội dung của Chiến lược
1.2. Quan điểm của Trung Quốc, các nước ASEAN và thế giới
1.2.1. Quan điểm của Trung Quốc
1.2.2. Quan điểm của các nước ASEAN và thế giới
Chương II: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC “MỘT TRỤC HAI CÁNH” ĐẾN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
2.1. Thực trạng quan hệ thương mại ASEAN- Trung Quốc
2.1.1. Quan hệ thương mại ASEAN – Trung Quốc
2.1.2. Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc
2.1.3. Xu hướng phát triển quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - ASEAN -Trung Quốc
2.2. Tác động của việc thực hiện chiến lược “Một trục hai cánh” đến quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc
2.2.1. Tác động của việc hình thành khung khổ hợp tác trên đất liền (với việc xây dựng hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore)
2.2.2. Tác động của việc hình thành khung khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng
2.2.3. Tác động của việc hình thành khung khổ hợp tác kinh tế biển (với việc xây dựng khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng)
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Tác động của sáng kiến đối với các nước ASEAN
2.3.2. Tác động của sáng kiến đối với Việt Nam
Chương III: CÁC GIẢI PHÁP TẬN DỤNG CƠ HỘI CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC “MỘT TRỤC HAI CÁNH” ĐỂ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
3.1. Quan điểm của Việt Nam về Sáng kiến Cực tăng trưởng mới
3.1.1. Vị trí của Việt Nam trong sáng kiến
3.1.2. Quan điểm của Việt Nam về sáng kiến
3.2. Các giải pháp tận dụng cơ hội, đối phó với thách thức của việc thực hiện chiến lược “Một trục hai cánh”
3.2.1. Các giải pháp chung
3.2.2. Các giải pháp đối với các nội dung hợp tác cụ thể trong chiến lược “Một trục hai cánh”
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan