[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I.1. Tổng quan chung về Đề tài
I.1. Mục tiêu của Đề tài
I.2. Nội dung nghiên cứu của đề tài
CHƯƠNG II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC CÁC NGUỒN NLTT CÓ TIỀM NĂNG Ở VIỆT NAM
II.1. Tóm tắt hiện trạng khai thác và sử dụng NLTT ở Việt Nam
II.2. Nghiên cứu và đánh giá khả năng khai thác các nguồn NLTT
II.2.1. Nguồn TĐN
II.2.2. Nguồn NLSK
II.2.3. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác nguồn NL KSH
II.2.4. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác nguồn NLMT
II.2.5. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác nguồn NL gió (NLG)
II.2.6. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác nguồn NL Địa nhiệt
II.2.7. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác NLSH
II.2.8. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác điện thuỷ triều
II.2.9. Đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác nguồn rác thải sinh hoạt (RTSH) cho sản xuất NL
II.2.10. Tổng hợp tiềm năng & khả năng khai thác các nguồn NLTT ở Việt Nam
II.2.11. Các kết luận về tiềm năng và khả năng khai thác NLTT ở Việt Nam
CHƯƠNG III. NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC HỖ TRỢ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NLTT
III.1. Một số cơ chế hỗ trợ đã được các nước trên thế giới áp dụng
III.1.1. Về khuyến khích đầu tư
III.1.2. Về Khuyến khích sản xuất
III.1.3. Về hỗ trợ R&D
III.2. Chiến lược và chính sách phát triển NLTT ở các nước trong khu vực
III.2.1. Trung quốc
III.2.2. Thái Lan
III.2.3. Ấn Độ
III.2.4. Indonesia
CHƯƠNG IV. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾT PHÁT TRIỂN NLTT Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG V. NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CÁC RÀO CẢN
V.1. Phân tích các rào cản, khó khăn trong phát triển NLTT
V.1.1. Về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện
V.1.2. Về cơ sở dữ liệu, thông tin
V.1.3. Về trình độ áp dụng công nghệ
V.1.4. Về suất đầu tư, giá thành (tính kinh tế và tài chính)
V.2. Tóm tắt các rào cản chính
CHƯƠNG VI. NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO QUỐC GIA
VI.1. Nguyên các chung
VI.1.1. Phát triển các dự án điện NLTT nối lưới
VI.1.2. Phát triển các dự án điện NLTT ngoài lưới
VI.1.3. Phát triển và sử dụng nhiệt và nhiên liệu từ nguồn NLTT
VI.2. Khuyến kích cho phát triển NLTT
VI.2.1. Khuyến khích các dự án đầu tư
VI.2.2. Khuyến khích về tài chính
VI.2.3. Hỗ trợ giá điện và các hợp đồng mua bán điện
VI.2.4. Quản lý chất lượng sản phẩm
VI.2.5. Hỗ trợ các sản xuất các thiết bị trong nước
VI.3. Các biện pháp thúc đẩy
VI.3.1. Xây dựng Quỹ phát triển NLTT
VI.3.2. Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển KHCN về NLTT
VI.3.3. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển NLTT
VI.3.4. Nâng cao nhận thức và xây dựng nguồn nhân lực về NLTT
VI.4. Quản lý nhà nước về NLTT
VI.4.1. Mô hình quản lý
VI.4.2. Quản lý và tổ chức thực hiện
VI.4.3. Nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển và sử dụng các nguồn NLTT
VI.5. Kiểm tra và đánh giá
CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
VII.1. Các kết luận
VII.2. Các kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan