[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tử vong trong cộng đồng huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tử vong trong cộng đồng huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
Phần A: TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
Phần B: BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. TỔNG QUAN
2.1. Nghiên cứu hậu quả ô nhiễm môi trường trên tình trạng tử vong của cộng đồng.
2.2. Tình hình nghiên cứu tử vong chung.
2.3. Các phương pháp điều tra, giám sát tử vong.
2.4. Cơ sở để đề xuất quy trình và kỹ thuật điều tra tử vong.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Sơ đồ tổ chức nghiên cứu.
3.2. Các bước tiến hành điều tra.
3.3. Địa điểm nghiên cứu.
3.4. Đối tượng nghiên cứu tỷ suất tử vong thô.
3.5. Chọn mẫu, cơ mẫu và đối tượng nghiên cứu.
3.6. Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng phương pháp mô tả hồi cứu có so sánh (Theo các yếu tố dân số học, thời gian và đặc điểm).
3.7. Phương pháp xử lý số liệu.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình tử vong.
4.2. Gánh nặng tử vong.
4.3. Thực trạng nguyên nhân tử vong và yếu tố liên quan.
4.4. Tình hình tử vong do ung thư theo hệ cơ quan (năm 2005).
4.5. Kết quả phân tích 120 trường hợp hiện mắc ung thư trong toàn huyện (năm 2005).
5. BÀN LUẬN
5.1. Tình hình tử vong trong cộng đồng huyện Lâm Thao.
5.2. Tình hình tử vong tại xã Thạch Sơn.
5.3. Gánh nặng tử vong theo số năm sống bị mất đi vì tử vong sớm (YLL).
5.4. Nguyên nhân tử vong qua điều tra trực tiếp bằng kỹ thuật GPLN (2005).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan