[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng Mô

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng Mô
MỤC LỤC
BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT
ABSTRACT
TÓM TẮT NỘI DUNG
I. MỞ ĐẦU
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.
2.3. Cơ sở lý thuyết kỹ thuật đồng vị tự nhiên.
2.4. Tổng quan về đập phụ A và hồ Đồng Mô.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu.
3.2. Nội dung nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu.
3.3.2. Phương pháp phân tích mẫu.
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá kết quả.
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả quan trắc mực nước thấm.
4.2. Kết quả đo các thông số mẫu nước.
4.3. Kết quả phân tích các đồng vị bền.
4.4. Kết quả xác định mối liên hệ của các loại nước.
4.4. Kết quả xác định tốc độ thấm.
4.4. Kết quả phân tích đồng vị phóng xạ triti.
4.5. Kết quả phân tích các thành phần hóa học.
4.6. Kết quả phân tích các thông số môi trường.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Kết quả phân tích các đồng vị bền.
Phụ lục 2. Kết quả phân tích thành phần hóa học.
Phụ lục 3. Bảng giải trình tài chính.
[/tomtat]

Bài viết liên quan