[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất và chuẩn hoá các sản phẩm huyết tương đạt tiêu chuẩn quốc tế dùng cho điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất và chuẩn hoá các sản phẩm huyết tương đạt tiêu chuẩn quốc tế dùng cho điều trị
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ - MỤC TIÊU - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2. TỔNG QUAN
2.1. Lịch sử phát triển truyền máu và sản xuất các sản phẩm máu
2.2. Máu và các thành phần của máu
2.3. Các thành phần huyết tương
2.4. Các phương pháp chiết tách các thành phần huyết tương
2.5. Bảo quản huyết tương và các sản phẩm huyết tương
2.6. Giám sát và quản lý chất lượng các sản phẩm huyết tương
2.7. Một số sản phẩm huyết tương có giá trị cao trong điều trị
2.8. Tình hình sử dụng các sản phẩm huyết tương trên thế giới
2.9. Khả năng sản xuất và sử dụng các sản phẩm huyết tương tại Việt Nam
2.10. Một số vấn đề mới về protein huyết tương: proteome - proteomics
2.11. Hướng phát triển trong tương lai
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Đối tượng
3.1.1. Người cho máu
3.1.2. Động vật thực nghiệm
3.2. Chất liệu nghiên cứu và trang thiết bị, hoá chất cần thiết
3.2.1. Chất liệu nghiên cứu: Huyết tương
3.2.2. Trang bị, hoá chất
3.3. Phương pháp
3.3.1. Tuyển chọn huyết tương chất lượng cao và an toàn
3.3.2 Sản xuất các sản phẩm huyết tương: sản phẩm và quy trình sản xuất
3.3.2.1. Huyết tương tươi đông khô
3.3.2.2. Sản xuất yếu tố VIII cô đặc
3.3.2.3. Sản xuất γÁ - globulin
3.3.2.4. Sản xuất Albumin chất lượng cao
3.3.2.5. Sản xuất γÁ - globulin giàu anti - HBs
3.3.3. Đông khô và bảo quản các sản phẩm huyết tương
3.3.4. Chỉ tiêu chất lượng các sản phẩm
3.3.5. Kiểm tra chất lượng sản phẩm
3.3.6. Xây dựng các quy trình công nghệ
3.3.7. Xử lý kết quả
3.3.8. Sơ đồ tóm tắt quy trình nghiên cứu chung
4. KẾT QUẢ
4.1. Các sản phẩm huyết tương thu được
4.1.1. Huyết tương tươi chất lượng cao
4.1.2. Huyết tương tươi đông khô
4.1.3. Yếu tố VIII cô đặc từ huyết tương người
4.1.4. γÁ - globulin từ huyết tương nghèo F-VIII
4.1.5. Albumin từ huyết tương nghèo F-VIII
4.1.6. γÁ - globulin giàu anti-HBs
4.2. Các quy trình công nghệ đã hoàn thiện
4.3. Kết quả về đào tạo và báo khoa học
4.4. Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nghiên cứu
5. BÀN LUẬN
5.1. Chất lượng huyết tương tươi (FFP)
5.2. Chất lượng huyết tương đông khô
5.3. Kết quả sản xuất yếu tố VIII cô đặc
5.4. Chất lượng của γÁ - globulin sản xuất từ huyết tương nghèo F-VIII
5.5. Chất lượng albumin sản xuất từ huyết tương nghèo F-VIII
5.6. Vấn đề sản xuất γÁ-globulin giàu anti-HBs từ huyết tương người
5.7. Đông khô và bảo quản các sản phẩm huyết tương
5.8. Phương pháp chiết tách các sản phẩm huyết tương
6. KẾT LUẬN
1. Các sản phẩm huyết tương đã thu được
2. Hiệu quả của phương pháp đông khô các sản phẩm huyết tương
3. Các quy trình công nghệ đã hoàn thiện
4. Các bài báo khoa học đã công bố
5. Kết quả đào tạo
7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
8. KIẾN NGHỊ
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan