[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển và tăng cường quản lý khoa học và công nghệ địa phương.
1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản của công tác quản lý khóa học và công nghệ địa phương.
1.3. Kinh nghiệm của một số nước về quản lý khóa học và công nghệ địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
2.1. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
2.2. Kết quả đạt được trong công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương.
2.3. Hạn chế và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương.
2.4. Đánh giá tổng quát về thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương.
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
3.1. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đối với công tác khoa học và công nghệ địa phương trong thời kỳ mới.
3.2. Đổi mới công tác xác định nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ địa phương.
3.3. Tăng cường quản lý công nghệ và phát triển thị trường công nghệ ở địa phương.
3.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý khoa học và công nghệ địa phương.
3.5. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động khoa học và công nghệ địa phương.
3.6. Đổi mới cơ chế và chính sách tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ địa phương.
3.7. Tăng cường liên kết trong công tác quản lý khoa học và công nghệ địa phương.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan