[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.2. Nghiệp vụ xử lý thông tin cấp quyền sử dụng đất
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Điều kiện tự nhiên
2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết
2.3.1. Hệ thống thông tin địa lý - GIS (Geographical Information System)
2.3.2. Microsoft Visual Studio C#
2.3.3. PostgreSQL - PostGIS
2.3.4. Bản đồ địa chính
2.3.5. WebGIS.
2.4. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến khóa luận
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Dữ liệu thu thập
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3. Sơ đồ hoạt động phần mềm và chức năng phần mềm
3.3.1. Hoạt động phần mềm
3.3.2. Chức năng của phần mềm
3.4. Lược đồ Use – Case
3.4.1. Lược đồ đăng nhập
3.4.2. Lược đồ xử lý thông tin sau khi đăng nhập thành công
3.4.3. Mô tả hoạt động xử lý thông tin
3.5. Lược đồ hoạt động
3.5.1. Lược đồ hoạt động nhập thêm thông tin
3.5.2. Lược đồ hoạt động sửa dữ liệu
3.5.3. Lược đồ hoạt động xóa dữ liệu
3.5.4. Lược đồ hoạt động nhập đơn đăng ký
3.5.5. Lược đồ hoạt động xử lý biến động
3.5.6. Lược đồ hoạt động tìm kiếm
3.5.7. Lược đồ hoạt động thống kê
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
4.1.1. Thiết kế CSDL mức ý niệm
4.1.2. Thiết kế CSDL mức logic
4.1.3. Thiết kế CSDL mức vật lý
4.2. Giao diện phần mềm
4.2.1. Đăng nhập vào hệ thống: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
4.2.2. Giao diện màn hình chính của phần mềm
4.2.3. Giao diện thông tin cần cập nhật
4.2.4. Giao diện tìm kiếm
4.2.5. Giao diện xử lý biến động
4.2.6. Giao diện thống kê
4.2.7. Giao diện in giấy chứng nhận
4.2.8. Giao diện quản lý người dùng
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan