[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Đô thị
2.1.1. Khái niệm đô thị
2.1.2. Phân loại đô thị
2.2. Đô thị hóa
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Những biểu hiện cơ bản của quá trình đô thị hóa
2.3. Quá trình đô thị hóa tại thành phố Kon Tum
2.3.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.3.3. Quá trình mở rộng đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum
2.4. Hệ thống thông tin địa lí (GIS)
2.4.1. Lịch sử ra đời
2.4.2. Định nghĩa GIS
2.4.3. Thành phần của GIS
2.4.4. Dữ liệu trong GIS
2.4.5. Chức năng của GIS.
2.5. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước
2.5.1. Ngoài nước
2.5.2. Trong nước
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
3.2. Lược đồ phương pháp nghiên cứu
3.3. Đánh giá biến động không gian đô thị
3.3.1. Thống kê diện tích thay đổi qua các năm
3.3.2. Các chỉ số đánh giá mô hình phân bố và xu hướng mở rộng đô thị
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1. Kết quả chuyển đổi diện tích loại hình sử dụng đất
4.2. Các chỉ số đánh giá xu hướng phát triển đô thị
4.3. Chỉ số trục phân bố
4.4. Chỉ số chặt chẽ
4.5. Chỉ số mức độ tập trung
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan