[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2010

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2010
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Khu vực nghiên cứu
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình
2.1.1.3. Thổ nhưỡng
2.1.1.4. Khí hậu, thủy văn
2.1.2. Đất đai và tài nguyên rừng
2.1.2.1. Quỹ đất và cơ cấu đất
2.1.2.2. Tài nguyên rừng
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3.1. Kinh tế
2.1.3.2. Xã hội
2.2. Tổng quát về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Lịch sử phát triển
2.2.3. Thành phần của GIS
2.2.4. Chức năng của GIS
2.2.5. Dữ liệu địa lý trong GIS
2.2.5.1. Mô hình dữ liệu Raster và Vector
2.2.5.2. Mô hình dữ liệu thuộc tính
2.3. Khái quát về đánh giá biến động sử dụng đất
2.3.1. Biến động sử dụng đất
2.3.1.1. Khái niệm
2.3.1.2. Những đặc trưng của biến động sử dụng đất
2.3.1.3. Những nhân tố gây nên tình hình biến động sử dụng đất
2.3.1.4. Ý nghĩa thực tiễn trong đánh giá tình hình biến động sử dụng đất
2.3.2. Vai trò của GIS trong đánh giá biến động sử dụng đất
2.3.3. Chuỗi Markov
2.3.3.1. Khái niệm
2.3.3.2. Ứng dụng chuỗi Markov
2.4. Tình hình nghiên cứu đánh giá biến động sử dụng đất trong và ngoài nước
2.4.1. Trên thế giới
2.4.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010
3.2.2. Chuỗi Markov trong thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất
3.2.2.1. Phương pháp thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010
3.2.2.2. Xác định xu hướng thay đổi các kiểu sử dụng đất dựa trên cơ sở của mô hình Markov Chain
3.2.2.3. Ứng dụng mô hình toán học để dự báo sự thay đổi các kiểu sử dụng đất trong tương lai
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và năm 2010
4.1.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2005
4.1.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010
4.2. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010
4.2.1. Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 theo hiện trạng
4.2.2. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010
4.3. Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững
4.3.1. Dự báo biến động sử dụng đất dựa trên chuỗi Markov
4.3.2. So sánh kết quả dự báo với kết quả quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh
4.3.3. Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan