[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh Tiền Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh Tiền Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu
MỤC LỤC
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH BẢNG
DANH SÁCH HÌNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Vị trí địa lý
2.2. Địa hình
2.3. Thổ nhưỡng
2.3.1. Nhóm đất phù sa
2.3.2. Nhóm đất mặn
2.3.3. Nhóm đất phèn
2.3.4. Nhóm đất cát
2.4. Khí hậu
2.5. Thủy văn
2.6. Kinh tế, xã hội
2.6.1. Tổng quan kinh tế
2.6.2. Thực trạng sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang.
2.6.3. Xã hội
CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
3.1. Yêu cầu sinh thái của các nhóm cây trồng
3.1.1. Nhóm cây hoa màu – cây khoai lang
3.1.2. Nhóm cây ăn trái – cây bưởi, cây sầu riêng
3.1.3. Nhóm cây công nghiệp – cây ca cao
3.2. Đánh giá đất đai theo FAO
3.2.1. Một số khái niệm
3.2.2. Phân loại khả năng thích nghi đất đai
3.2.3. Các mức độ phân tích trong đánh giá đất đai của FAO
3.3. Hệ thống thông tin địa lý
3.3.1. Lịch sử phát triển
3.3.2. Khái niệm
3.3.3. Thành phần của GIS
3.3.4. Dữ liệu địa lý trong GIS
3.3.5. Chức năng của GIS
3.4. Phần mềm đánh giá đất đai tự động ALES
3.4.1. Giới thiệu về ALES
3.4.1. Đặc điểm nổi bật của ALES trong đánh giá đất
3.4.2. Mô hình đánh giá đất trong ALES
3.5. Biến đổi khí hậu
3.5.1. Định nghĩa
3.5.2. Nguyên nhân
3.5.3. BĐKH trên khu vực ĐBSCL
3.5.4. Ảnh hưởng của BĐKH đến thích nghi cây trồng
3.5.5. Kịch bản BĐKH
3.6. Các nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai
3.6.1. Ngoài nước
3.6.2. Trong nước
CHƯƠNG 4. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
4.1. Thu thập dữ liệu
4.2. Phương pháp thực hiện
4.3. Bảng yêu cầu sinh thái của các nhóm cây trồng
4.4. Phân cấp các yếu tố thích nghi
4.4.1. Thổ nhưỡng
4.4.2. Khí hậu
4.5. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
4.5.1. Kịch bản hiện tại
4.5.2. Kịch bản BĐKH
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
5.1. Bản đồ đánh giá thích nghi hiện tại
5.1.1. Nhóm cây hoa màu – cây khoai lang
5.1.2. Nhóm cây ăn trái – cây bưởi, cây sầu riêng
5.1.3. Nhóm cây công nghiệp – cây ca cao
5.2. Bản đồ đánh giá thích nghi nhóm cây trồng trong điều kiện BĐKH
5.2.1. Nhóm cây hoa màu – khoai lang
5.2.2. Nhóm cây ăn trái – cây bưởi, cây sầu riêng
5.2.3. Cây công nghiệp – cây ca cao
5.3. Thảo luận
5.3.1. Bản đồ đề xuất thích nghi hiện tại
5.3.2. Tác động của BĐKH đến thích nghi các nhóm cây trồng
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan