[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và ALES đánh giá thích nghi cây mía tại tỉnh Long An

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và ALES đánh giá thích nghi cây mía tại tỉnh Long An
MỤC LỤC
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
Chương 1 MỞ ĐẦU
Chương 2 TỔNG QUAN
2.1. Giới thiệu về cây mía
2.1.1. Nguồn gốc, lịch sử phát triển
2.1.2. Giá trị kinh tế
2.1.3. Yêu cầu sinh thái
2.2. Đánh giá thích nghi đất đai
2.2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.2.2. Tiến trình đánh giá đất đai
2.2.3. Cấu trúc phân loại khả năng thích nghi đất đai
2.2.4. Phương pháp xác định khả năng thích nghi đất đai
2.3. Phần mềm Đánh giá đất đai tự động (ALES)
2.3.1. Giới thiệu ALES
2.3.2. Đặc điểm nổi bật của ALES trong đánh giá đất
2.4. Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS)
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Thành phần
2.4.3. Chức năng
2.5. Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS và ALES trong đánh giá thích nghi đất đai
2.5.1. Trên thế giới
2.5.2. Ở Việt Nam
2.6. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
2.6.1. Điều kiện tự nhiên
2.6.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Chương 3 PHƯƠNG PHÁP
3.1. Thu thập dữ liệu
3.2. Phương pháp thực hiện
3.2.1. Lựa chọn các tính chất đất đai
3.2.2. Phân cấp thích nghi các tính chất đất đai
3.2.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
Chương 4 KẾT QUẢ, THẢO LUẬN
4.1. Bản đồ thích nghi cây mía
4.2. Chồng lớp bản đồ thích nghi với bản đồ sử dụng đất năm 2005
4.3. Bản đố đề xuất đất trồng mía
Chương 5 KẾT LUẬN LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan