[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai phục vu quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai phục vu quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
MỤC LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu về cây cao su
2.1.1. Nguồn gốc, lịch sử phát triển
2.1.2. Giá trị kinh tế
2.1.3. Yêu cầu sinh thái
2.2. Đánh giá thích nghi đất đai
2.2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.2.2. Tiến trình đánh giá đất đai
2.2.3. Cấu trúc phân loại khả năng thích nghi đất đai
2.2.4. Phương pháp xác định khả năng thích nghi đất đai
2.2.5. Phần mềm ALES trong đánh giá đất đai
2.3. Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS)
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Thành phần
2.3.3. Chức năng
2.4. Các nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai
2.4.1. Các nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai trên thế giới
2.4.2. Các nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai ở Việt Nam
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Vị trí địa lý
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Kinh tế xã hội
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Dữ liệu thu thập
4.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Xây dựng bản đồ các yếu tố thích nghi
5.1.1. Bản đồ đất
5.1.2. Bản đồ thành phần cơ giới
5.1.3. Bản đồ độ dày đất
5.1.4. Bản đồ kết von – đá lẫn
5.1.5. Bản đồ độ cao địa hình
5.1.6. Bản đồ độ dốc địa hình
5.2. Bản đồ thích nghi
5.2.1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai
5.2.2. Xây dựng bản đồ thích nghi cây cao su
5.2.3. Xây dựng bản đồ đề xuất quy hoạch cây cao su
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan