[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Tam tỉnh Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Tam tỉnh Lâm Đồng
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Khu vực nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Địa chất, thổ nhưỡng lưu vực Đa Tam
2.1.4. Khí hậu, thủy văn
2.1.5. Kinh tế, xã hội
2.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Lịch sử phát triển
2.2.3. Thành phần của GIS
2.2.4. Mô hình dữ liệu của GIS
2.3. Khái quát về xói mòn đất
2.3.1. Khái niệm xói mòn đất
2.3.2. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu xói mòn đất
2.3.2.1. Trên thế giới
2.3.2.2. Tại Việt Nam
2.3.2.3. Một số nghiên cứu về xói mòn có ứng dụng công nghệ GIS tại Việt Nam
2.3.3. Phân loại xói mòn đất
2.3.3.1. Xói mòn do nước
2.3.3.2. Xói mòn do gió
2.3.4. Tiến trình xói mòn đất
2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn đất
2.3.5.1. Yếu tố mưa ( Rainfall Erosion Index)
2.3.5.2. Yếu tố thổ nhưỡng (Soil Erodibility Index)
2.3.5.3. Nhân tố địa hình (LS-factor)
2.3.5.4. Yếu tố che phủ bề mặt (Crop management factor
2.3.5.5. Yếu tố con người (Practice Human)
2.3.6. Tác hại của xói mòn đất
2.3.7. Các phương pháp đánh giá xói mòn
2.3.8. Một số mô hình tính toán xói mòn đất
2.3.8.1. Mô hình kinh nghiệm
2.3.8.2. Mô hình nhận thức
2.4. Khái quát về lưu vực
2.5. Đất ngập nước
2.5.1. Định nghĩa đất ngập nước
2.5.2. Chức năng đất ngập nước
2.5.3. Phân loại đất ngập nước
2.5.4. Phân loại, đặc điểm ĐNN trong lưu vực Đa Tam
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Thu thập dữ liệu, tài liệu
3.2.2. Phương pháp thành lập bản đồ xói mòn đất
3.2.2.1. Hệ số R
3.2.2.2. Hệ số K
3.2.2.3. Hệ số LS
3.2.2.4. Hệ số C
3.2.2.5. Hệ số P
3.2.2.6. Bản đồ xói mòn tiềm năng
3.2.2.7. Bản đồ xói mòn thực tế
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 Kết quả đánh giá xói mòn lưu vực Đa Tam
4.1.1. Bản đồ hệ số R
4.1.2. Bản đồ hệ số K
4.1.3. Bản đồ hệ số LS
4.1.4. Bản đồ hệ số C
4.1.5. Hệ số P
4.1.6. Bản đồ xói mòn tiềm năng
4.1.7. Bản đồ xói mòn hiện trạng
4.2. Đánh giá xói mòn theo cấp tiểu lưu vực
4.3. Biện pháp hạn chế xói mòn
4.3.1. Biệp pháp canh tác
4.3.2. Biện pháp đất ngập nước
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan