[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lượng mưa trên lưu vực sông La Ngà

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lượng mưa trên lưu vực sông La Ngà
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Vị trí địa lý
2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Địa hình
2.2.2. Khí hậu
2.2.3. Bốc hơi
2.2.4. Độ ẩm
2.2.5. Thuỷ văn
2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.3.1. Dân cư
2.3.2. Kinh tế
CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT
3.1. Đặc điểm phân bố lượng mưa và phương pháp quan trắc
3.1.1. Đặc điểm phân bố lượng mưa
3.1.2. Phương pháp quan trắc lượng mưa
3.1.3. Phương pháp tối ưu hoá thiết kế mạng lưới quan trắc lượng mưa
3.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
3.2.1. Lịch sử phát triển
3.2.2. Định nghĩa
3.2.3. Các thành phần cơ bản
3.2.4. Chức năng
3.2.5. Dữ liệu
3.2.6. Một số ứng dụng
3.2.7. Nội suy không gian
3.2.8. Phân tích đa lớp
3.3. Tình hình nghiên cứu
3.3.1. Trên thế giới
3.3.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 4. DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Dữ liệu thu thập
4.2. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN
5.1. Đánh giá độ chính xác mạng lưới hiện tại, đề xuất số lượng trạm cần lắp thêm
5.2. Nội suy phân vùng mưa
5.3. Phân bố, xác định số lượng trạm tối ưu trên từng khu vực
5.4. Xác định khu vực thích hợp lắp đặt thêm trạm bổ sung
5.4.1. Tạo vùng đệm đường giao thông
5.4.2. Tạo vùng đệm hệ thống thủy văn
5.4.3. Vùng đệm trạm đo mưa
5.4.4. Xác định khu vực đất dân cư
5.4.5. Xác định khu vực thích hợp lắp đặt trạm
5.5. Thiết kế mạng lưới trạm đo mưa cần lắp đặt thêm
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan