[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS phân tích biến động diện tích rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2011

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS phân tích biến động diện tích rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2011
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu đề tài
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Khu vực nghiên cứu
2.2. Điều kiện tự nhiên
2.2.1. Địa hình
2.2.2. Thổ nhưỡng
2.2.3. Thuỷ văn
2.2.4. Khí hậu
2.3. Điều kiện kinh tế – xã hội
2.3.1. Trồng trọt
2.3.2. Thủy lợi
2.3.3. Sản xuất công nghiệp
2.3.4. Giao thông và mối quan hệ liên vùng
2.4. Tình hình lâm nghiệp Đà Lạt
2.4.1. Định nghĩa rừng
2.4.2. Phân loại rừng
2.4.3. Tình hình lâm nghiệp
2.5. Tổng quan về GIS
2.5.1. Định nghĩa
2.5.2. Chức năng của GIS
2.5.3. Thuật toán phân tích chồng lớp
2.5.4. Quy tắc Topology
2.6. Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên trên thế giới
2.7. Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên trong nước
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3. Xử lý dữ liệu
3.3.1. Chuyển đổi file Mapinfo sang file Shapefile
3.3.2. Điều chỉnh hệ toạ độ bản đồ
3.3.3. Sử dụng Topology để kiểm tra và sửa lỗi
3.4. Chồng lớp bản đồ
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Bản đồ hiện trạng rừng của Thành phố Đà Lạt
4.1.1. Bản đồ hiện trạng rừng Thành phố Đà Lạt năm 2008
4.1.2. Bản đồ hiện trạng rừng Thành phố Đà Lạt năm 2011
4.2. Ma trận biến động
4.3. Bản đồ biến động của một số thành phần của các loại rừng
4.3.1. Bản đồ biến động của nhóm đất DK
4.3.2. Bản đồ biến động của nhóm đất GLK
4.3.3. Bản đồ biến động của nhóm đất PHTX
4.3.4. Bản đồ biến động của nhóm đất RTG
4.3.5. Bản đồ biến động của nhóm đất TBLK
4.4. Thảo luận
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan