[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khu vực nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Điều kiện tự nhiên
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. Tổng quan về GIS
2.2.1. Định nghĩa GIS
2.2.2. Chức năng của GIS
2.2.3. Phân tích không gian trong GIS
2.3. Phương pháp phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn
2.4. Tình hình nghiên cứu liên quan đến phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Thu thập dữ liệu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Sơ đồ, tiến trình thực hiện
3.2.2. Tính toán và phân cấp độ dốc
3.2.3. Tính toán phân cắt sâu
3.2.4. Phân cấp thành phần cơ giới, tầng dày của thành phần cơ giới
3.2.5. Tính toán và phân cấp lượng mưa
3.2.6. Phân cấp vùng xung yếu
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Chồng lớp các bản đồ yếu tố
4.2. Bản đồ phân vùng xung yếu
4.2.1. Phân vùng xung yếu cho vùng có độ chia cắt sâu > 50 m
4.2.2. Phân vùng xung yếu cho vùng có độ chia cắt sâu từ 25 – 50 m
4.2.3. Phân vùng xung yếu cho vùng có độ chia cắt sâu < 25 m
4.3. Thảo luận
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan