[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
TÓM TẮT
Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn.
1.2. Mục đích, mục tiêu đề tài.
Chương 2: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 
2.1. Thực trạng.
2.2. Kết luận.
Chương 3: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.2. Phạm vi, khu vực nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
4.1. Phân tích hiện trạng.
4.2. Mô hình hóa hệ thống.
4.3. Triển khai và xây dựng hệ thống.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
5.1. Kết luận.
5.2. Hạn chế và hướng phát triển.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan