[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cây xanh tại trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cây xanh tại trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN
2.1. Thông tin về địa bàn nghiên cứu
2.2. Hiện trạng quản lý cây xanh tại trường ĐH Nông Lâm TPHCM
2.3. Các công trình nghiên cứu về quản lý cây xanh ở trên thế giới và Việt Nam
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở lý thuyết
3.1.1. Mô hình CSDL không gian
3.1.1.1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
3.1.1.2. Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở PostgreSQL
3.1.1.3. Bộ thư viện ArcGIS Engine
3.1.1.4. Visual Studio 2010
3.1.1.5. Ngôn ngữ lập trình C#
3.1.1.6. Bộ kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC)
3.1.2. Cơ sở lý thuyết và các công cụ hỗ trợ phân tích không gian trong hệ thống ArcGIS
3.1.2.1. Công cụ tập hợp điểm
3.1.2.2. Tạo vùng lân cận
3.1.2.3. Công cụ xây dựng điểm
3.1.3. Cơ sở lý thuyết về tìm kiếm heuristics
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Cơ sở xây dựng ứng dụng GIS trên nền tảng PostgreSQL/ Postgis
3.2.1.1. Đặc trưng của CSDL không gian
3.2.1.2. Phương pháp load dữ liệu dạng shape file vào CSDL
3.2.1.3. Bảng GEOMETRY_COLUMNS
3.2.1.4. Bảng SPATIAL_REF_SYS
3.2.1.5. Bảng không gian
3.2.1.6. Tạo bảng không gian trên Postgis
3.2.1.7. Hàm sử dụng trong Postgis
3.2.2. Quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu
3.2.2.1. Thu thập dữ liệu cây xanh
3.2.2.2. Thu thập dữ liệu vòi tưới
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian cây xanh
4.1.1. Mô tả dữ liệu
4.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu cây xanh
4.1.3. Tạo CSDL trên PostgreSQL/PostGIS
4.1.3.1. Tạo CSDL mới
4.1.3.2. Import dữ liệu vào PostgreSQL/PostGIS
4.2. Xây dựng các module quản lý cây xanh
4.2.1. Bản đồ hiển thị vị trí cây xanh
4.2.2. Thêm dữliệu cây xanh
4.2.3. Cập nhật thuộc tính cây xanh
4.2.4. Tìm kiếm dữ liệu cây xanh
4.2.5. Xóa dữ liệu cây xanh
4.2.6. Thêm thông tin theo dõi cây xanh
4.2.7. Thống kê không gian cây xanh
4.3. Quy trình xây dựng hệ thống tưới tiêu
4.3.1. Hiện trạng vòi tưới của trường
4.3.2. Quy trình phân bổ vòi tưới
4.3.3. Các kịch bản và kết quả phân bố vòi tưới
4.3.4. Kịch bản phân bổ vòi tưới số lượng cây tối đa
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan