[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS mã nguồn mở trong quản lý cây xanh đô thị tại Phường 6 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS mã nguồn mở trong quản lý cây xanh đô thị tại Phường 6 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Chương 1. MỞ ĐẦU
Chương 2. TỔNG QUAN
2.1. Đặc điểm khu vực nghiên cứu
2.2. Tổng quan các phần mềm sử dụng trong đề tài
2.2.1. Phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG
2.2.2. Hệ quản trị CSDL mã nguồn mở PostgreSQL
2.2.3. Ngôn ngữ lập trình Java và môi trường lập trình Eclipse
2.3. Một số công trình nghiên cứu về quản lý cây xanh đô thị ở Việt Nam
2.4. Một số chức năng cần có của phần mềm quản lý cây xanh
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tìm hiểu công cụ sẵn có trong gvSIG
3.1.1. Các thành phần chính của gvSIG
3.1.2. Công cụ chỉnh sửa trong gvSIG
3.1.3. Công cụ vẽ trong gvSIG
3.1.4. Chỉnh sửa bảng thuộc tính
3.1.4.1. Thêm một record
3.1.4.2. Chỉnh sửa record
3.1.4.3. Xóa bỏ record
3.1.5. Công cụ xử lý dữ liệu
3.2. Thiết kế CSDL
3.2.1. Mô hình dữ liệu mức ý niệm
3.2.2. Mô hình dữ liệu mức vật lý
3.2.3. Ánh xạ xuống DBMS PostgreSQL/PostGIS
3.3. Import shapefile vào PostgreSQL/PostGIS – Kết nối gvSIG với CSDL
3.3.1. Import shapefile vào PostgreSQL/PostGIS
3.3.2. Kết nối gvSIG với CSDL PostgreSQL/PostGIS
3.4. Xây dựng plugin QLCX cho gvSIG trong môi trường eclipse
3.4.1. Cấu trúc thư mục của project extQLCX
3.4.2. Thiết kế giao diện form Báo Cáo – Thống Kê Cây Xanh
3.4.3. Tạo cửa sổ About giới thiệu project
3.4.3.1. Tạo trang html
3.4.3.2. Tạo extension thể hiện about
3.4.4. Tạo bộ cài đặt bằng IzPack
3.5. Chức năng của hệ thống
3.5.1. Công cụ cập nhật dữ liệu sử dụng công cụ sẵn có trong gvSIG
3.5.1.1. Công cụ thêm điểm
3.5.1.2. Công cụ chỉnh sửa Copying
3.5.1.3. Công cụ thêm đối tượng dạng đường
3.5.1.4. Sử dụng bảng thuộc tính chỉnh sửa đối tượng
3.5.2. Form Báo cáo – Thống kê cây xanh
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan