[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan về GIS
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Các thành phần
2.1.3. Chức năng của GIS
2.1.4. Dữ liệu của GIS
2.1.5. Ứng dụng của GIS
2.1.6. Ứng dụng GIS trong lĩnh vực địa chính ở nước ta hiện nay
2.2. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.2. Đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội
2.3. Tổng quan về hệ quản trị CSDL PostgreSQL/PostGIS
2.4. Tổng quan về ST - Links SpatailKit
2.5. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình trong ArcGIS
2.5.1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình VB6
2.5.2. Nguyên tắc lập trình ArcObject
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Biên tập nguồn dữ liệu
3.1.1. Nguồn dữ liệu bản đồ địa chính
3.1.2. Nguồn dữ liệu bản đồ địa chính cho hệ thống
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống
3.2.1. Thông tin về chủ sử dụng
3.2.2. Thông tin về thửa đất
3.2.3. Thông tin thửa đất biến động
3.2.4. Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.2.5. Tổng hợp mô hình thực thể - kết hợp
3.2.6. Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ thực thể - kết hợp
3.2.7. Ánh xạ qua hệ quản trị CSDL PostgreSQL
3.2.8. Mô tả các bảng CSDL trong PostgreSQL
3.2.9. Import shapefile vào PostgreSQL
3.3. Mô hình hệ thống
3.4. Mô hình vận hành
3.5. Thiết kế chức năng của hệ thống
3.5.1. Thiết kế chức năng của form biến động
3.5.2. Thiết kế chức năng của form thông tin biến động
3.5.3. Thiết kế chức năng của form gộp thửa
3.5.4. Thiết kế chức năng form tách thửa
3.5.5. Thiết kế chức năng form Thông tin khu vực hành chính
3.5.6. Thiết kế chức năng form mục đích sử dụng
3.5.7. Thiết kế chức năng form nguồn gốc sử dụng
3.5.8. Thiết kế chức năng form chủ sử dụng
3.5.9. Thiết kế chức năng form đối tượng sử dụng
3.5.10. Thiết kế chức năng form giấy chứng nhận biến động
3.5.11. Thiết kế form thông tin giấy chứng nhận
3.5.12. Thiết kế form tra cứu thông tin thửa đất
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan