[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Chương 1. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
1. Tổng quan về BTS
2. Khu vực nghiên cứu
2.1. Tổng quan về Hà Nội
2.2. Hiện trạng đối tượng nghiên cứu tại khu vực
3. Cở sở lý thuyết
3.1. Phân tích không gian
3.2. Lý thuyết đồ thị
3.2.1. Tổng quan
3.2.2. Tập bền vững trong (independent set)
3.2.3. Tập bền vững trong cực đại (Maximum Independent set)
3.3. Phép biến đổi trong không gian hai chiều
3.3.1. Phép biến đổi affine
3.3.2. Phép Quay (Rotation)
3.4. SQL
4. Tình hình nghiên cứu
4.1. Ngoài nước
4.2. Trong nước
5. Tổng quan về phần mềm sử dụng trong đề tài
5.1. Postgresql
5.1.1. Giới thiệu
5.1.2. So sánh Postgresql và các HQTCSDL khác
5.2. Postgis
5.3. ArcGIS
5.4. Arc Engine
5.5. Independent Set Algorithm
6. Tổng quan về bài toán hỗ trợ vận hành trạm BTS
6.1. Phân tích bài toán
6.2. Mô hình hóa bài toán
Chương 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Dữ liệu thu thập
1.1. Mô tả dữ liệu
1.2. Đồng bộ dữ liệu
1.3. Dữ liệu phủ sóng
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Nội dung thực hiện đề tài
2.2. Quy trình thực hiện
2.3. Chi tiết quy trình thực hiện
2.3.1. Thu thập dữ liệu
2.3.2. Xấp xỉ hình học dạng phát sóng phủ
2.3.3. Xây dựng mô hình lớp dữ liệu không gian phủ sóng trên tất cả các hướng của m điểm phát sóng BTS
2.3.4. Giải bài toán độc lập cực đại trong đồ thị
2.3.5. Hiển thị dữ liệu không gian
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Kết quả
1.1. Xây dựng chương trình thực thi
1.2. Kết quả thực thi
1.3. Sơ đồ hoạt động của phần mềm
2. Thảo luận
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan