[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống Áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống Áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN
2.1. Thông tin về trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
2.2. Thông tin về địa bàn gần trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
2.3. Tổng quan về lập trình
2.3.1. Tổng quan về phần mềm ArcGIS
2.3.2. Lập trình trong môi trường ArcMap
2.3.3. Lập trình Mobile Web
2.3.3.1. Tổng quan về Mobile Web
2.3.3.2. Vị trí địa lý (Geolocation) và bản đồ trên Mobile Web.
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khảo sát thông tin sinh viên trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
3.1.1. Giới tính, quê quán và tình trạng kinh tế gia đình
3.1.2. Tiền gia đình gửi hàng tháng và tiền sinh viên làm thêm
3.1.3. Bữa ăn hàng ngày của sinh viên
3.2. Thu thập dữ liệu hàng quán
3.2.1. Thu thập thông tin vị trí không gian địa lý hàng quán
3.2.2. Thu thập thông tin về quán ăn
3.3. Một số thống kê cơ bản
3.3.1. Phân tích thống kê không gian hàng quán ăn
3.3.1.1. Giá trị trung bình
3.3.1.2. Tâm trung bình
3.3.1.3. Khoảng cách chuẩn trong không gian
3.3.1.4. Elip độ lệch chuẩn
3.3.1.5. Nguyên tắc và cách thực hiện phân tích thống kê không gian
3.3.2. Phân nhóm dữ liệu không gian hàng quán ăn
3.3.2.1. Nguyên tắc chung của phương pháp phân nhóm
3.3.2.2. Xác định số nhóm.
3.3.2.3. Các phương pháp phân nhóm
3.3.2.4. Đánh giá kết quả phép phân nhóm
3.3.2.5. Thể hiện phương pháp phân nhóm hàng quán.
CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG
4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu
4.1.1. Các lớp dữ liệu nền
4.1.2. Lớp dữ liệu các hàng quán
4.2. Xây dựng ứng dụng cập nhật dữ liệu trên ArcGis – Desktop
4.2.1. Công cụ hiển thị dữ liệu hàng quán
4.2.2. Công cụ thêm mới vị trí hàng quán
4.2.3. Công cụ cập nhật thông tin và xóa vị trí hàng quán
4.2.4. Công cụ tìm kiếm vị trí hàng quán
4.3. Xây dựng trang Web Mobile trên thiết bị di động
4.3.1. Sơ đồ lớp trang Web Mobile
4.3.2. Cài đặt và sử dụng chương trình tạo máy chủ localhost
4.3.3. Giao diện trang Web cho người dùng
4.3.4. Chức năng xác định vị trí hiện tại của thiết bị di động
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Đề xuất hướng nghiên cứu và phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan