[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.3. Phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.1. Tổng quan về GIS
2.1.1.1. Định nghĩa
2.1.1.2. Thành phần
2.1.1.3. Chức năng
2.1.1.4. Cấu trúc dữ liệu trong GIS
2.2. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.3. Khái quát chung về hồ sơ địa chính
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
3.1.1. Nguồn dữ liệu
3.1.2. Chuyển đổi dữ liệu
3.1.3 Biên tập dữ liệu
3.2. Thiết kế hệ thống
3.2.1 Thông tin về chủ sử dụng
3.2.2 Thông tin về thửa đất
3.2.3 Thông tin thửa đất biến động
3.2.4 Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.2.5 Tổng hợp mô hình thực thể - kết hợp
3.2.6 Mô hình hệ thống xử lý
3.2.7 Import dữ liệu shapefile vào PostgreSQL
3.2.8 Ánh xạ qua hệ quản trị CSDL PostgreSQL
3.2.9 Mô tả các bảng CSDL trong PostgreSQL
3.3. Xây dựng ứng dụng
3.3.1 Các chức năng chính của ứng dụng
3.3.2 Thiết kế các chức năng của ứng dụng
3.3.2.1 Thông tin khu vực hành chính
3.3.2.2 Tra cứu thông tin thửa đất
3.3.2.3 Cập nhật thông tin chủ sử dụng đất
3.3.2.4 Mục đích sử dụng thửa đất
3.3.2.5 Tách thửa
3.3.2.6 Hợp thửa
3.3.2.7 Thông tin biến động
3.3.2.8 Giấy chứng nhận cho thửa đất biến động
3.3.2.9 Thống kê về biến động sử dụng đất
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan