[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
GIỚI THIỆU
Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
2. Cơ sở lý thuyết
2.1 Các đặc trưng biểu thị dòng chảy và lưu vực sông
2.1.1 Đặc trưng dòng chảy
2.1.2 Lưu vực sông
2.2 Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
2.2.1 Định nghĩa
2.2.2 Lịch sử phát triển
2.2.3 Các thành phần của GIS
2.2.4 Mô hình dữ liệu
2.2.5 Các chức năng của GIS
2.3 Mô hình SWAT
2.3.1 Lịch sử phát triển
2.3.2 Tổng quan mô hình
2.3.3 Pha đất của chu trình thủy văn
2.3.4 Pha nước của chu trình thủy văn
3 Tổng quan về BĐKH
3.1 Định nghĩa về BĐKH
3.2 Các nguyên nhân gây BĐKH
3.3 Khái quát BĐKH ở Việt Nam
3.4 Tác động BĐKH đến các yếu tố
3.4.1 Tác động đến nông - lâm - ngư nghiệp
3.4.2 Tác động đến công nghiệp
3.4.3 Tác động đến du lịch và dịch vụ
3.4.4 Tác động đến dân cư và sức khỏe cộng đồng
3.4.5 Tác động đến nguồn nước
3.5 Kịch bản BĐKH
3.5.1 Khái niệm kịch bản BĐKH
3.5.2 Phân loại kịch bản BĐKH Việt Nam
Chương 2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY
1. Điều kiện tự nhiên
1.1 Vị trí địa lý
1.2 Địa hình
1.3 Yếu tố khí tượng - thủy văn
1.3.1 Khí hậu
1.3.2 Nhiệt độ
1.3.3 Lượng mưa
1.3.4 Độ ẩm
1.3.5 Bốc hơi
1.3.6 Số giờ nắng
1.3.7 Gió
1.3.8 Thổ nhưỡng
1.3.9 Thảm thực vật
1.3.10 Thủy văn
1.4 Kinh tế - xã hội
1.4.1 Dân cư, xã hội
1.4.2 Hiện trạng phát triển kinh tế
1.5 Hiện trạng khai thác TNN trên lưu vực sông Bé
1.5.1 Tiềm năng thủy điện
1.5.2 Tiềm năng cung cấp nước cho tưới tiêu và sinh hoạt
1.5.3 Tiềm năng và nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông Bé
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1 Phương tiện - phương pháp nghiên cứu
2.1.1 Phương tiện nghiên cứu
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2 Mô phỏng LLDC trong SWAT từ năm 1979 - 2007
2.2.1 Thu thập dữ liệu
2.2.2 Tiến trình thực hiện mô hình SWAT
2.3 Áp dụng kịch bản BĐKH IPCC đánh giá sự thay đổi LLDC lưu vực sông Bé
Chương 3. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN
1. Kết quả đạt được mô phỏng LLDC từ 1979 - 2007
1.1 Đánh giá mô hình
1.2 Diễn biến LLDC
2. Sự thay đổi LLDC do tác động BĐKH lưu vực sông Bé:
3. Đề xuất các biện pháp hổ trợ quy hoạch thích ứng với BĐKH
3.1 Các biện pháp chung
3.2 Biện pháp thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực TNN ở Việt Nam
3.3 Biện pháp thích ứng với tác động của BĐKH đến lưu lượng nước sông Bé
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan