[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak-Bla tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak-Bla tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Khái quát lưu vực sông Đak-Bla – tỉnh Kon Tum.
2.2. Điều kiện tự nhiên lưu vực sông Đak-Bla.
2.2.1. Vị trí địa lí.
2.2.2. Địa hình.
2.2.3. Địa chất, thổ nhưỡng và sử dụng đất.
2.2.4. Khí hậu.
2.2.5. Thuỷ văn.
2.3. Kinh tế - xã hội lưu vực sông Đak-Bla.
2.3.1. Dân cư - xã hội.
2.3.2. Hiện trạng phát triển kinh tế.
2.3.3. Công trình thuỷ điện trên sông Đak-Bla.
2.4. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lí (GIS).
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Lịch sử phát triển.
2.4.3. Các thành phần của GIS.
2.4.4. Các dạng dữ liệu của GIS.
2.4.5. Chức năng của GIS.
2.5. Tổng quan về mô hình SWAT
2.5.1. Giới thiệu về mô hình SWAT.
2.5.2. Lịch sử phát triển của SWAT.
2.5.3. Định nghĩa lưu vực
2.5.4. Định nghĩa tiểu lưu vực
2.5.5. Định nghĩa đơn vị thuỷ văn (HRU).
2.5.6. Dữ liệu đầu vào sử dụng trong SWAT.
2.6. Tổng quan các công trình nghiên cứu ứng dụng GIS – SWAT trong đánh giá chất lượng nước mặt.
2.6.1. Thế giới
2.6.2. Việt Nam
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Vật liệu nghiên cứu.
3.2. Phương pháp nghiên cứu.
3.3. Thu thập và xử lý dữ liệu
3.3.1. Dữ liệu địa hình
3.3.2. Dữ liệu thổ nhưỡng
3.3.3. Dữ liệu sử dụng đất
3.3.4. Dữ liệu thời tiết
3.4. Tiến trình thực hiện trên SWAT
3.5. Quá trình tính toán mô phỏng.
3.6. Phương trình thuật toán tính lượng DO.
3.7. Phương trình thuật toán tính lượng NO-3.
3.8. Phương trình thuật toán tính lượng NH+4.
3.9. Phương trình thuật toán tính lượng PO3-4.
3.10. Đánh giá độ chính xác
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Bộ cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT
4.1.1. Bản đồ địa hình (DEM).
4.1.2. Thổ nhưỡng
4.1.3. Sử dụng đất
4.1.4. Bản đồ thời tiết
4.1.4.1. File dữ liệu Weather Generator
4.1.4.2. File dữ liệu mưa (Rainfall)
4.1.4.3. File dữ liệu nhiệt độ (Temperature)
4.2. Kết quả mô phỏng đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Đak-Bla giai đoạn 2001 – 2010.
4.2.1. Kết quả mô phỏng lượng DO giai đoạn 2001 - 2010.
4.2.2. Kết quả mô phỏng lượng NO-3 giai đoạn 2001 - 2010.
4.2.3. Kết quả mô phỏng lượng NH+4 giai đoạn 2001 - 2010.
4.2.4. Kết quả mô phỏng lượng PO3-4 giai đoạn 2001 - 2010.
4.3. Kết quả so sánh chất lượng nước lưu vực sông Đak-Bla giai đoạn 2001 - 2005, 20016 - 2010.
4.3.1. So sánh lượng DO của hai giai đoạn 2001 – 2005 và 2006 - 2010.
4.3.2. So sánh lượng NO-3 của hai giai đoạn 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
4.3.3. So sánh lượng NH+4 của giai đoạn 2001 – 2005 và 2006 - 2010.
4.3.4. So sánh lượng PO3-4 của giai đoạn 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan