[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
Chương 1 MỞ ĐẦU
Chương 2 TỔNG QUAN LƯU VỰC
2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Thổ nhưỡng
2.1.4. Thảm thực vật
2.1.5. Sử dụng đất
2.1.6. Thủy văn
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
Chương 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
3.1. Hệ thống thông tin địa lí (GIS)
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Lịch sử phát triển
3.1.3. Thành phần của GIS
3.1.4. Mô hình dữ liệu của GIS
3.2. Mô hình SWAT
3.2.1. Lược sử phát triển
3.2.2. Lý thuyết mô hình
3.2.3. Pha đất của chu trình thủy văn
3.2.4. Pha nước của chu trình thủy văn
3.2.5. Nguyên lý mô phỏng dòng chảy
3.3. Các thông số dòng chảy
3.3.1. Lưu lượng dòng chảy
3.3.2. Tổng lượng dòng chảy
3.3.3. Độ sâu dòng chảy
3.3.4. Mô đun dòng chảy
3.3.5. Hệ số dòng chảy
Chương 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Lược đồ phương pháp
4.2. Mô phỏng lưu lượng dòng chảy trên lưu vực bằng mô hình SWAT
4.2.1. Thu thập, xử lý dữ liệu
4.2.2. Tiến trình trong SWAT
Chương 5 KẾT QUẢ
5.1. Đánh giá mô hình SWAT đối với dòng chảy lưu vực Tà Lài
5.1.1. Hiệu chỉnh mô hình
5.1.2. Kiểm định mô hình
5.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2000- 2010 tác động đến độ che phủ trên lưu vực
5.2.1. Bản đồ sử dụng đất năm 2000
5.2.2. Bản đồ sử dụng đất lưu vực Tà Lài năm 2010
5.3. Đánh giá tác động sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực Tà Lài
Chương 6 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan