[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thông số hình thái – thủy văn trên lưu vực sông Cả

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thông số hình thái – thủy văn trên lưu vực sông Cả
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Lưu vực
2.2. Thông số lưu vực
2.2.1. Thông số hình thái của lưu vực
2.2.2. Thông số mạng lưới thủy văn của lưu vực
2.3. Tổng quan về GIS
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Các ứng dụng của GIS
2.3.3. Các phép toán phân tích dữ liệu trong GIS
2.4. Mô hình SWAT
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Lịch sử phát triển
2.4.3. Nguyên lí hoạt động
2.4.4. Phương pháp phân chia lưu vực
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.5.1. Vị trí địa lí
2.5.2. Điều kiện tự nhiên
2.5.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.6. Tình hình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
2.6.1. Thế giới
2.6.2. Tại Việt Nam
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Dữ liệu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN
4.1. Phân định lưu vực
4.1.1. Tạo đồ án SWAT
4.1.2. Xử lí DEM
4.1.3. Định nghĩa dòng chảy
4.1.4. Lựa chọn cửa xả lưu vực
4.1.5. Tính toán các thông số tiểu lưu vực
4.2. Phân vùng thượng lưu – trung lưu – hạ lưu lưu vực
4.3. Thông số hình thái
4.3.1. Diện tích lưu vực
4.3.2. Chiều dài lưu vực
4.3.3. Độ rộng lưu vực
4.3.4. Hệ số giãn lưu vực
4.3.5. Hệ số hình dạng lưu vực
4.3.6. Hệ số đối xứng lưu vực
4.3.7. Độ cao trung bình
4.3.8. Độ dốc trung bình
4.3.9. Đồ thị tăng trưởng diện tích lưu vực
4.4. Thông số thủy văn
4.4.1. Chiều dài sông
4.4.2. Hệ số uốn khúc
4.4.3. Mật độ mạng lưới sông:
4.5. Thảo luận
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan