[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững
MỤC LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH BẢN ĐỒ
Chương 1: MỞ ĐẦU
Chương 2: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Các nghiên cứu về đất
2.1.1. Các nghiên cứu đất trên thế giới
2.1.2. Các nghiên cứu đất tại Việt Nam
2.1.3. Các nghiên cứu đất tại tỉnh Lâm Đồng
2.2. Nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai
2.2.1. Các nghiên cứu đánh giá thích nghi đất đai trên thế giới và phương pháp đánh giá đất đai theo phương pháp của FAO
2.2.2. Nghiên cứu về đánh giá thích nghi ở Việt Nam, Tỉnh Lâm Đồng và huyện Cát Tiên
2.3. Ứng dụng GIS – MCA trong đánh giá thích nghi đất đai bền vững
2.3.1. Ứng dụng GIS – MCA với kỹ thuật AHP – IDM trong đánh giá thích nghi đất đai
2.3.2. Ứng dụng GIS – MCA với kỹ thuật AHP – GDM trong đánh giá thích nghi đất đai
2.3.3. So sánh phương pháp phân tích thứ bậc trong môi trường ra quyết định nhóm (AHP – GDM) với môi trường ra quyết định riêng rẽ (AHP – IDM)
Chương 3: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết
3.1.1. Lý thuyết về đánh giá thích nghi đất đai bền vững của FAO (1993b)
3.1.2. Lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
3.1.3. Nghiên cứu lý thuyết về phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai
3.2. Mô hình tích hợp GIS và MCA trong đánh giá thích nghi đất đai bền vững
Chương 4: PHÂN TÍCH NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN
4.1. Điều kiện tự nhiên
4.2. Hiện trạng môi trường
4.3. Điều kiện kinh tế, xã hội
4.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường
4.5. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010
Chương 5: ÁP DỤNG LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN GIẢI BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI BỀN VỮNG HUYỆN CÁT TIÊN
5.1. Đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên
5.1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu
5.1.2. Đánh giá khả năng thích nghi đất đai tự nhiên
5.2. Đánh giá thích nghi đất đai bền vững của huyện Cát Tiên
5.2.1. Tính trọng số các yếu tố
5.2.2. Giá trị các tiêu chuẩn
5.2.3. Đánh giá thích nghi kinh tế
5.2.4. Đánh giá thích nghi đất đai bền vững và đề xuất sử dụng đất
5.3. Đánh giá kết quả mô hình
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan