[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai cây Cà Phê Vối (Robusta) ở Đức Trọng – Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi đất đai cây Cà Phê Vối (Robusta) ở Đức Trọng – Lâm Đồng
MỤC LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Các khái niệm
2.1.1. Đánh giá đất đai
2.1.2. Hệ thống thông tin địa lý
2.1.3. Đánh giá thứ bậc AHP
2.2. Tổng quan nghiên cứu
2.2.1. Trên thế giới
2.2.2. Ở Việt Nam
2.3. Tổng quan cây cà phê Vối
2.3.1. Nguồn gốc
2.3.2. Đặc tính thực vật cây
2.3.3. Đặc điểm sinh thái
2.4. Khu vực nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên khu vực
2.4.2. Kinh tế, xã hội
2.4.3. Lĩnh vực văn hóa xã hội
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.3. Quy trình thực hiện
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xác định trọng số của từng chỉ tiêu đánh giá theo phương pháp AHP
4.1.2. Xây dựng ma trận so sánh cặp chỉ tiêu phân cấp thích nghi cho từng chỉ tiêu
4.1.3. Mã hóa, phân cấp chỉ số thích nghi
4.2. Xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ đánh giá thích nghi cây cà phê Vối
4.2.1. Bản đồ đất
4.2.2. Bản đồ độ dốc
4.2.3. Bản đồ tầng dày
4.2.4. Bản đồ thành phần cơ giới
4.2.5. Bản đồ tưới
4.3. Đánh giá thích nghi tự nhiên của cây cà phê Vối và đề xuất phát triển
4.3.1. Xây dựng bản đồ thích nghi
4.3.2. Đánh giá thích nghi cây cà phê Vối trên địa bàn
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan