[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS và SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông Đak Bla tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS và SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông Đak Bla tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1 Khu vực nghiên cứu
2.1.1 Vị trí địa lý
2.1.2 Địa hình
2.1.3 Khí hậu – thủy văn
2.1.4 Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2 Khái quát về xói mòn đất
2.2.1 Định nghĩa xói mòn đất
2.2.2 Các kiểu xói mòn chính
2.2.3 Tiến trình xói mòn đất
2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn đất
2.3 Sự bồi lắng
2.3.1 Định nghĩa
2.3.2 Quá trình hình thành
2.3.3 Ảnh hưởng của bồi lắng
2.4 Mô hình SWAT
2.4.1 Tổng quan về mô hình SWAT
2.4.2 Quá trình phát triển của SWAT
2.4.3 Nguyên lý mô phỏng của SWAT
2.4.4 Tiến trình mô phỏng SWAT
2.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu xói mòn – bồi lắng trên thế giới và ở Việt Nam
2.5.1 Trên thế giới
2.5.2 Tại Việt Nam
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Nội dung nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Thu thập dữ liệu – tài liệu
3.2.2 Xử lý dữ liệu
3.2.3 Tiến trình ứng dụng mô hình SWAT
3.2.4 Đánh giá độ chính xác
3.3 Cơ sở tính toán xói mòn bồi lắng trong mô hình SWAT
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1 Bộ cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT tại lưu vực sông Đak Bla
4.1.1 Dữ liệu DEM
4.1.2 Dữ liệu sử dụng đất
4.1.3 Dữ liệu đất
4.1.4 Dữ liệu khí tượng – thủy văn
4.2 Kết quả mô phỏng tính toán xói mòn bồi lắng
4.2.1 Giai đoạn từ 2005 – 2010
4.2.2 Giai đoạn 2015 – 2020
4.3 Đánh giá xói mòn – bồi lắng giữa hai giai đoạn
4.4 Đề xuất giải pháp hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất
4.4.1 Tăng thảm phủ thực vật
4.4.2 Cân bằng lợi ích kinh tế và môi trường
4.4.3 Quá trình đô thị hóa
4.4.4 Một số biện pháp hạn chế xói mòn bồi lắng khác
4.5 Mối liên hệ giữa thay đổi sử dụng đất đến lượng bồi lắng
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan